ANKARA – ERYAMAN 10. ETAP 46477 ADA 1 PARSEL TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI TASLAĞI


NOT : YÖNETİM PLANI TASLAĞI 2014 YILINDA KAT MALİKLERİ GENEL KURULU TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN KOMİSYON TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

TASLAKLA İLGİLİ ÖNERİLER ; SİTE YÖNETİM KURULUNA 20 ŞUBAT 2015 TARİHİNE KADAR YAPILABİLECEKTİR.

ANKARA – ERYAMAN 10. ETAP 46477 ADA 1 PARSEL TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

Kapsam

Madde–1  Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Göksu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan konut + ticaret imarlı 46477 ada 1 parsel, 301710 m2 yüzölçümlü imar parseli üzerinde yetkili belediyece onaylı EK-1 de yer alan vaziyet planı ve uygulama projesine göre inşa edilmiş olan, vaziyet planında A1, A2, A3 ve A4 olarak işaretlenmiş konut blokları (288 konut), B-Blok olarak işaretlenmiş ve bağımsız bölüm niteliğinde tapuya tescil ettirilmiş bulunan Spor Merkezi ile C-Blok olarak işaretlenen Ticaret Merkezi (34 adet işyeri) 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun (KMK) ve ilgili diğer kanunların emredici maddeleri saklı kalmak şartı ile bu yönetim planında yer alan genel ve özel hükümlere göre yönetilir.

Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Hallerde Kat Mülkiyeti Kanunu'nun Uygulanması

Madde-2  Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili öteki kanunların hükümleri uygulanır.

Yönetim Planının Bağlayıcılığı

Madde-3  Bu Yönetim Planı, 46477 Ada 1 Parselde bulunan Toplu Yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini, mirasçılarını ve toplu yapı üzerinde tescil edilmiş herhangi bir bağımsız bölümü veya kat mülkiyetinin/irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını satış, bağış vs. bir yolla iktisap edecek bütün kişileri kendiliğinden bağlar. Bu kişiler yönetim planının bütün hükümlerine aynen uymak zorundadırlar.

Yönetim Planının Değiştirilmesi

Madde-4   46477 Ada 1 Parselde bulunan Toplu yapı kapsamındaki yapı ve yerlerin tamamını kapsayan bu Yönetim plânı, toplu yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini bağlar. Yönetim plânı 46477 Ada 1 parseldeki bağımsız bölüm kat maliklerinin en az beşte dördünün oyu ile değiştirilebilir. (Göksu Metrokent Sitesi 288 + Metrokent AVM 34 + Spor Merkezi 1 olmak üzere toplan 323 kat malikinden 259’unun oyu ile )

Yönetim Planının Uygulanmasında Genel Kurallar

Madde-5 İşbu Yönetim Planının hiçbir hükmü Türk Medeni Kanunu 2. Maddesinde yazılı dürüstlük kuralına ve yukarıda yazılı ilkelere ters düşecek biçimde yorumlanamaz.

Bu yönetim planına uygun olarak oluşturulacak 46477 Ada 1 Parselde yer alan Göksu Metrokent Sitesi Yönetim Kurulu ile Metrokent AVM Yönetim Kurulu arasında ve bu iki yönetim kurulunun Spor Merkezi kat maliki arasında gelir, gider, borç, alacak ve harcamalarla ilgili bir bağlantısı ve sorumluğu yoktur.

Yapım ve kullanım amaçları farklı olmasına rağmen, aynı imar parselinde yer almalarının yanında (Göksu Metrokent Sitesi Kapalı otopark yangın söndürme sistemi su depoları ve pompa ünitesinin Metrokent AVM içinde bulunması,  Göksu Metrokent Sitesi kapalı otoparkı üzerinde Metrokent AVM açık otoparkının yer alması, Spor Merkezinin girişinin Metrokent AVM yanından olması, mevcut alt yapının bloklara ait alanlardan geçirilmiş olması v.b.) blok yapıların yapım ve tapuda tescil ediliş şeklinden kaynaklanan zorluklar dolayısıyla;  46477 ada 1 parselde yer alan fonksiyonları farklı yapı grupları arasındaki ilişkiler hakkaniyet ölçüleri içinde bağımsız bölüm sahiplerinin, kullanıcıların can ve mal emniyetini tehlikeye düşürmeyecek, Toplu yapının bütünü veya bir kısmını kanun karşısında zor durumda bırakmamak için bu yönetim planının ilgili bölümleri ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun amir hükümlerine uygun olarak oluşacak Göksu Metrokent Sitesi Yönetimi, Metrokent AVM yönetimi ve Spor Merkezi Kat Maliki arasında çözülür, uygulanır. Ortaya çıkacak ihtilafların çözümünde yönetim ve kullanım açısından hangi blokta olursa olsun 46477 Ada 1 parseldeki bütün bağımsız bölüm maliklerinin korunmaya değer çıkarları arasında makul ve adil bir dengenin kurulması şarttır.

İKİNCİ KISIM TANIMLAR

A1, A2, A3, A4 Konut Blokları: (GÖKSU METROKENT SİTESİ)

Madde-5  46477 ada 1 no.lu imar parseli vaziyet planında A1, A2, A3 ve A4 olarak gösterilen ve her birinde 72 bağımsız bölüm bulunan (toplam 288), Etimesgut Tapu Müdürlüğüne mesken olarak tescil ettirilmiş bulunan konut blokları ile bu bloklara ait kapalı ve açık otopark, spor sahaları, yollar, yeşil alanlar, çocuk parkı, Blok Görevli daireleri (4 adet), yönetim ofisi, teras kat kapalı ve açık alanları, çatı, asansörler, bina içi giriş ve kat holleri, sığınaklar, merdivenler, mekanik tesisat v.b. ortak tesislerin/alanların tamamı GÖKSU METROKENT SİTESİ olarak adlandırılmıştır. Bu Yönetim Planında A1, A2, A3, A4 Konut Blokları bundan sonra GÖKSU METROKENT SİTESİ olarak anılacaktır.

B-BLOK Spor Merkezi: (SPOR MERKEZİ)

Madde-6   46477 ada 1 no.lu imar parseli vaziyet planında B-Blok olarak gösterilen ve Etimesgut Tapu Müdürlüğüne Sosyal Tesis olarak tescil ettirilmiş bulunan Spor ünitesi ve müştemilatıdır. Bu Yönetim Planında B-BLOK Spor Merkezi bundan sonra SPOR MERKEZİ olarak anılacaktır.

C-BLOK Ticaret Merkezi: (METROKENT ALIŞVERİŞ MERKEZİ)

Madde-7  46477 ada 1 no.lu imar parseli üzerinde vaziyet planında C-Blok olarak gösterilen ve Etimesgut Tapu Müdürlüğüne 34 Dükkân ve eklentileri olarak tescil ettirilmiş bulunan bağımsız bölümler ile açık otopark, yeşil alanlar, giriş holleri, koridorlar, yürüyen merdivenler, ısı merkezi, sığınaklar vb. ortak alanların tamamı METROKENT ALIŞVERİŞ MERKEZİ olarak adlandırılmıştır. Bu Yönetim Planında
C-BLOK Ticaret Merkezi bundan sonra METROKENT AVM olarak anılacaktır.

Bağımsız Bölüm

Madde-8 Ana gayrimenkul üzerindeki ana yapıların (blokların- blok niteliği olmayan yapıların) projesine göre başlı başına kullanılmaya elverişli bulunan ve Kat Mülkiyeti Kanununun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine “Bağımsız Bölüm” denir.

Blok Yapı (Ana yapı)

Madde-9 Birden çok bağımsız bölümden oluşan yapıyı ifade eder (KMK. 2)  Yönetim Planında “Blok Yapı”, “Blok” olarak geçecektir. (Bu Yönetim Planında geçen “Blok” ile 634 sayılı Kanunda geçen “Ana yapı” kavramları özdeş kavramlardır.)

Anagayrimenkul

Madde-10  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 2/a maddesinde anılan, bir imar adası ile o ada üstünde yapılı her şeyi (ana yapılar, altyapılar vb.) kapsayan ve kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütünüdür.

Toplu Yapı

Madde-11  46477 ada 1 Parsele ait onaylanmış Vaziyet Planında gösterilen (Ek-1), sınırları belirlenmiş imar parseli üzerinde, onaylı yerleşim plânına göre yapılmış, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bir biçimde bağlantılı Göksu Metrokent Sitesi, Spor Merkezi ve Metrokent AVM ile bu bölümlerin alt yapıları ve açık alanlarının tamamı toplu yapıyı oluştururlar.

Ortak Yerler

Madde-12 Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, giriş holleri, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, sığınaklar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daireleri, yönetim ofisi, kapalı ve açık otoparklar, elektrik, su ve doğalgaz hatlarının geçtiği bölümler saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, her kat malikinin kendi bağımsız bölümü dışında kalan kanalizasyon tesisleri ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler, çatılar, bacalar, genel dam teras ve balkonları, yağmur olukları, normal ve yangın emniyet merdivenleri, ısı yalıtımı (mantolama), yukarıda sayılanların dışında kalıp yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de “ortak yer” konusuna girer.

Eklenti

Madde-13 Bir bağımsız bölümün dışında olup, tapu kaydında doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere Eklenti denir.

Kat maliki

Madde-14  Bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına sahip olanlara Kat Maliki denir.

Kullanma Hakkı

Madde-15 Kat maliklerinin ortak malik sıfatı ile paydaşı bulundukları yerler üzerindeki faydalanma haklarına Kullanma Hakkı denir.

ÜÇÜNCÜ KISIM GÖKSU METROKENT SİTESİ’ne AİT ÖZEL KURALLAR

(GÖKSU METROKENT SİTESİ YÖNETİM PLANI)

Genel

Madde-15  46477 Ada 1 Parsele ait EK-1’de verilen vaziyet planında Göksu Metrokent Sitesini oluşturan A1, A2, A3 ve A4 Blokların aynı yapı ve büyüklükte olması, blokların kullanımı için projelendirilmiş kapalı ve açık otoparklar, spor tesisleri, yeşil alanları, site içi yürüme yollarının konumunun birbirinden ayrılamaz olması yanında, bloklara ait teknik alt yapının aynı özellikte olması, bu vb. durumların dışarıdan alınacak bakım ve onarım hizmet alımında ve üretiminde sağlayacağı avantajlar, işletme kolaylığı ve ekonomisi açısından A1, A2, A3 ve A4 Blokların her biri için bağımsız bütçe yapılması yerine, Göksu Metrokent Sitesi Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca kabul edilecek işletme projesinin bütün bloklar için uygulanması uygun bulunmuştur.

İşletme projesinin uygulanması Toplu Yapı Yönetim Kurulu, denetimi Toplu Yapı Denetim Kurulu tarafında yapılacaktır. Her dönem sonunda Göksu Metrokent Sitesi Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından yapılan iş ve işlemler ile harcamalar, Toplu Yapı Denetim Kurulu raporları dikkate alınarak bu yönetim planında belirlenen kurallar çerçevesinde Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Üyeleri tarafından değerlendirilerek Toplu Yapı Yönetim Kurulunu aklama ve sorumlu tutma kararı verilir.

YÖNETİM ORGANLARI

BİRİNCİ BÖLÜM BLOK YÖNETİMİ

BLOK KAT MALİKLERİ KURULU

Oluşması, Yetki Alanı ve Görevleri

Madde-16  Göksu Metrokent Sitesinin A1, A2, A3 ve A4 bloklarının her biri kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden (kat maliklerinden) oluşan “Blok Kat Malikleri Kurulu” tarafından yönetilir.

Blok Kat Malikleri Kurulu, bu Yönetim Planında tanımlanan “Blok” yönetimini belirleyip yönlendirmek ve denetlemekle görevli ve yetkilidir. Her bloğun, noterce onaylanmış, bir “Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri” bulunur. Bu defter Blok Yöneticisinin kişisel sorumluluğunda saklanır. Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri eski ve yeni yöneticiler arasında tutanakla devir/teslim edilir. Tutanağın bir kopyası Göksu Metrokent Sitesi internet sayfasında ve blok girişlerine asılarak yayınlanır.

Kurula Katılma ve Oy Hakkı          

Madde-17 

 1. Blok Kat Malikleri Kurulunda her kat maliki sahip olduğu bağımsız bölüme bağlı arsa payının miktarı ne olursa olsun, bir oy hakkına sahiptir. Anagayrimenkulde birden fazla bağımsız bölüme sahip olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir. Ancak, sahip olduğu bağımsız bölüm sayısı ne olursa olsun, kullanabileceği oy sayısı o bloktaki toplam oy sayısının üçte birinden fazla olamaz. Oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz. Göksu Metrokent Sitesi A1, A2, A3 ve A4 bloklarında her bir blok için Toplam kat maliki sayısı 72 olup birden fazla kat maliki olarak bir kişinin kullanılabileceği en fazla oy sayısı 24 ‘tür.
 2. Bağımsız bölüme birden çok kimse malikse, Blok Kat Malikleri Kurulun da bunları, içlerinden vekâlet verecekleri bir kişi temsil eder.
 3. Kat malikleri Blok Kat Malikleri Kuruluna kendi adlarına katılmak üzere vekil tayin edebilirler. Toplantıya katılan bir kişi, toplam oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Oy hesaplamasında kesirler dikkate alınmaz. Göksu Metrokent Sitesi A1, A2, A3 ve A4 bloklarının her birinde 72 bağımsız bölüm bulunmaktadır ve bir kişi en fazla 3 kat malikine vekalet edebilir. Vekil olan kişi kendisi de kat maliki ise kendi oyu ile birlikte en çok 4 oy kullanabilir. KMK Madde 31 (5711 ile değişik). Toplantıya vekil olarak katılanlar temsil yetkisini yazılı ve ıslak imzalı bir belge ile kanıtlamak zorundadır. Belgede vekaleti veren adına oy kullanma ve seçilebilme yetkisi ayrı ayrı belirtilmelidir.
 4. Kat maliklerinden biri medeni hakları kullanma ehliyetinden yoksun (çocuk, akıl hastası vb.) ise, onun yerine Blok Kat Malikleri Kuruluna kanuni mümessili (velisi veya vasisi) katılır ve adına oy kullanır. Kurula katılım ve oy kullanma için Kanuni mümessilin, veli veya vasiliğinin kanunen geçerli olması ve belgesinin onaylı bir kopyasının Blok Kat Malikleri Kuruluna ibraz edilmesi şarttır.
 5. Blok Kat Malikleri Kurulunda alınacak kararlar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren diğer hissedarlar veya bağımsız bölüm kiracısı veya kiracıyı temsilen bir kişi, Blok Kat Malikleri Kurulu görüşmelerini izleyebilir, ancak görüş bildiremez ve oy kullanamaz.

Toplanma ve Çağrı

Madde-18

 1. Blok Kat Malikleri Kurulu çoğunluklu olarak iki yılda bir Aralık ayının 1. ve 10. günleri arasında toplanır.
 2. Kat malikleri Blok Kat Malikleri Kuruluna, Blok Yöneticisi tarafından, toplantı tarihinden en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imza karşılığı teslim edilecek veya kat maliklerinin Site Yönetimine bildirdikleri son adreslerine taahhütlü olarak gönderilecek çağrı mektubu ile davet edilir. Taahhütlü olarak tebliğ, Kat maliki yazılı olarak ayrı bir adres bildirmediği sürece maliki olduğu bağımsız bölümünün bulunduğu adrese yapılır. Bu yöntemle yapılan tebliğ Tebligat Kanunu 10. Madde uyarınca geçerli yapılmış sayılır.

Çağrı mektubu ve eklerinin kat maliklerine imza karşılığı elden teslim edilmesi mümkündür.

Çağrı mektubu ve eklerinde toplantının yer, saat ve gündemi belirtilir.

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının hangi tarihte, yer ve saatte yapılacağı belirtilir.

 1. Blok Yöneticisi, Blok Kat Malikleri Kurulunu, yukarıda belirtilen usullere uyarak, gerekli gördüğü zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Blok Yöneticisi, kat maliklerinin en az üçte birinin yazılı istekte bulunması durumunda, Blok Kat Malikleri Kurulunu vakit geçirmeksizin olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Toplantı isteğinde bulunan kurul üyeleri, istek dilekçelerinde toplantının gündemini de belirtmek zorundadırlar. Olağanüstü toplantılarda sadece toplantı konusunu içeren gündem görüşülür, gündeme ilave yapılamaz.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde-19 

 1. Kat Mülkiyeti Kanununda özel haller için konmuş bulunan toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin kurallar saklı kalmak şartı ile (Bkz. KMK Madde-24, 32, 42, 44, 45) ilk toplantı yeter sayısı Blok Kat Malikleri toplamının yarıdan bir fazlasıdır. (Göksu Metrokent Sitesi A1, A2, A3 ve A4 bloklarında her blok için Toplam kat maliki sayısı 72  toplantı yeter sayısı 37 dir.). Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
 2. İlk toplantıda, toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı, ilk toplantı tarihinden en az yedi, en geç on beş gün sonra yapılır. İkinci toplantı katılanlarla yapılır, kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır.
 3. Oylamalarda eşitlik olması durumunda, oylanan madde için ikinci tur oylama yapılır, eşitliğin devam etmesi halinde kura çekimi yapılarak oylama sonuçlandırılır.

Kararların Yazılması ve İmzalanması

Madde-20  Blok Kat Malikleri Kurulunun kararları, Yönetici tarafından noter onaylı bir karar defterine yazılır ve toplantıya katılan kat maliklerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler, aykırılığın sebebini belirterek defteri imzalamak zorundadır.

Kararların Bağlayıcılığı

Madde-21  Blok Kat Malikleri Kurulunda usulüne uygun olarak alınmış kararlar, toplantıya veya karara katılmış olmasalar dahi, o bloktaki bütün kat maliklerini ve herhangi bir bağımsız bölümü veya kat mülkiyetinin/irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını satış, bağış vs. bir yolla iktisap edecek bütün kişileri kendiliğinden bağlar. Bu kişiler Blok Kat Malikleri Kurulunun bütün kararlarına aynen uymak zorundadırlar.

 

 

Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak KMK 32. madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir.

 

Kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz.

 

Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

 

Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, iki yüz elli Türk Lirasından iki bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. (25 inci madde hükmü saklıdır.)

Blok Kat Malikleri Kurulunca alınan kararı uygun bulmayan kat maliklerinin, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 33. Maddesine uygun olarak, alınan kararlar aleyhine, Sulh Mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteme hakkı saklıdır.

BLOK YÖNETİMİ

BLOK YÖNETİCİSİ, DENETCİSİ ve YARDIMCILARININ SEÇİMİ

Madde-22

 1. Blok Kat Malikleri Kurulu, iki yılda bir Aralık ayının 1. ve 10. günleri arasında yapacağı toplantıda iki yıl görev yapmak üzere kendi arasından;

1 Blok Yöneticisi

1 Blok Yönetici Yardımcısı

1 Blok Denetçisi

1 Blok Denetçi Yardımcısı

olmak üzere toplam 4 kişi seçer.

 1. Eski Blok Yöneticisi, Denetçisi ile yardımcılarının görevleri yenileri seçilinceye kadar devam eder.  Eski Blok Yöneticisi, Denetçisi ve Yardımcıları, tekrar seçilebilir.
 2. Blok Yöneticisi, Denetçisi ve Yardımcılarının seçiminde uygulanacak oylama sistemi (açık-kapalı oy gibi) ve blok liste uygulaması yapılıp yapılmayacağı, her Blok Kat Malikleri Kurulu Toplantısında ayrı ayrı belirlenir ve uygulanır. Blok Yöneticisi, Denetçisi ve Yardımcılarının seçiminde birinci tur oylamada herhangi bir aday veya blok liste çoğunlukla seçilemez ise, ikinci tur oylama, birinci tur oylamada en çok oy alan iki aday ve/veya blok liste arasında yapılır (en çok oy alan aday sayılarında eşitlik varsa en çok oy alan adayların tamamı ikinci tur oylamaya katılır). İkinci tur oylamada oylamaya katılanların yarısından bir fazla oy alan aday/adaylar veya blok liste seçilmiş olur. Seçimlerde ikinci tur oylamada eşitlik olması durumunda seçim sonucu kura çekimi ile belirlenir.
 3. Seçim sonuçları, seçime katılanlar tarafından imzalanacak iki nüsha tutanakla belgelenir. Tutanağın bir nüshası Blok Yöneticisince, diğer nüshası ise Toplu Yapı Yönetim Kurulunda saklanır. Bu tutanaklar, “Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri ”ne de yazılır ve seçime katılanlar tarafından imzalanır. Seçime katılanlardan tutanağı imzalamaktan imtina edenler olması halinde, Divan Heyeti imtina edildiğini Blok Genel Kurul Tutanağında belirtir.
 4. Blok Kat Malikleri, Bloklarına Yönetici seçiminde anlaşamazlarsa, kat maliklerinden birisinin başvurması üzerine, o blok için bu yönetim planında Yönetici Gayrimenkulün bulunduğu yerin bağlı olduğu Sulh Mahkemesi tarafından tayin edilir.
 5. Blok Kat Malikleri Kurulu, Blok Yönetici, Denetçi ve Yardımcılarını her zaman değiştirebilir. Ancak, Sulh Mahkemesince atanan Yönetici, (Sulh Hukuk Mahkemesinden izin alma hali dışında) atama üzerinden altı ay geçmedikçe, Blok Kat Malikleri Kurulu kararıyla değiştirilemez.
 6. Yönetici, Denetçi ve Yardımcılarının adı ve soyadı ile iş ve ev adresinin Blok giriş kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Blok Yöneticisi, kendisinin, yardımcısının Blok Denetçisi ve yardımcısının ev ve iş adresleri ile telefon numaralarını en geç seçimini izleyen bir hafta içinde Toplu Yapı Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Bildirilen bilgilerde değişiklik olması halinde en geç 7 gün içinde bilgiler tazelenir.

Blok Yöneticisinin Ücreti  

Madde-23  Blok Yöneticisine, Yöneticisi yardımcısı, Blok Denetçisi ve yardımcısı ile Blok Temsilcisine gerekmedikçe Blok Bütçesi oluşturulmayacağı ve Blok Yöneticisi ve yardımcısı ile Blok Denetçi ve yardımcısına Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyeliği için ücret ödeneceğinden ayrıca blok adına bir ücret ödenmez.

Blok Yöneticisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde-24 

 1. Blok Yöneticisi kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Blok Yöneticisi, iki yılda bir Aralık ayında yapılacak Blok Kat Malikleri Genel Kurul Toplantısında, varsa o bloğa ait gelirler ve yapılmış harcamaları takip etmek ve harcamalar hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. Blok Yöneticisi, bu amaçla gelir/gider durumunu gösteren bir raporu, ve toplantı çağrısı ile birlikte kat maliklerinin bilgisine sunar.

Blok Yöneticisi, ayrıca Göksu Metrokent Sitesi Toplu Yapı Yönetimi tarafından hazırlanacak ve toplantı tarihine kadar toplu yapının tamamına ve o bloka ait gelir/gider durumunu gösteren bir raporu toplantı çağrısıyla birlikte, kat maliklerinin bilgisine sunar.

 1. Yönetici varsa, yaptığı giderleri belgeler ve bütün gider belgelerini, gerektiğinde incelenmek üzere bir dosyada saklar. Karar defteri, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içerisinde yönetici tarafından yönetici, denetçi ve denetçi yardımcılarının imzası ile kapatılır.
 2. Blok Kat Malikleri Kurulu ile Toplu Yapı Yönetim Kurulu'nca verilen kararları yerine getirir.
 3. Blok yapının ve ortak yerlerin amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı, işletmesi ve onarımı için gerekli izlemeleri yapar, tedbir alınması ve uygulanması için Toplu Yapı Yönetiminden talep eder.
 4. Blok Kat Malikleri Kurulunca karar alınması durumunda, bu yönetim planı ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre belirlenmiş ve diğer bloklarla ortak sorumluluğu bulunmayan, sadece o bloğu ilgilendiren işler için gerekli giderleri belirler (bu giderler o blok kat malikleri tarafından karşılanır), bağımsız bölümlere düşen paylarını ve bu gidere ilişkin avansı belirler, toplar, harcamaları belgeler ve uygular.
 5. Sadece o bloğu ilgilendiren işlerle ilgili olarak Blok Kat Malikleri Kurulunda alınan karar gereği yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine ve üçüncü şahıslara karşı kat maliklerini temsilen dava açar, icra takibinde bulunur.
 6. Blok Kat Malikleri Kurulu kararının iptaline ilişkin olarak veya yapmaya yetkili olduğu işler nedeniyle, kat malikleri veya üçüncü şahıslar tarafından açılan davalarda diğer kat maliklerini temsil eder. Gerektiğinde bu davaların Toplu Yapı avukatı eliyle izlettirilmesini Toplu Yapı Yönetiminden talep edebilir. Bu durumdaki davaların Avukatlık ücreti ve yargılama giderleri o blok ortak giderlerden karşılanır.
 7. Blok Yöneticisi blok yapıyı ilgilendiren tebligatı kabul eder. Gereğinin yapılması için Göksu Metrokent Sitesi Toplu Yapı Yönetimi ile irtibata geçer, tebligatın gereğinin yapılmasını takip eder.
 8. Blok Yöneticisi, Kat malikinin payına düşecek blok ortak gider ve avans borcunu ve gecikme tazminatını, bağımsız bölümden kiracı olarak veya başka bir sebeple devamlı olarak yararlananlardan da isteyebilir. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira bedeli ile sınırlıdır. Kiracı yaptığı ödemeyi kira borcundan düşer. Bağımsız bölümden kiracı olarak veya diğer bir sebeple bir başkasının yararlanmakta olması, kat malikinin ortak gider ve avans payını ödeme zorunluluk ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Blok Denetcisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde-25 Blok Denetçisi “varsa” blokuna ait harcamaları,  hesap ve işlemleri en az üç ayda bir denetler, raporların kat maliklerine duyurulmasını sağlar. Dönem sonunda, Kat Malikleri Kuruluna vereceği raporda, denetim sonuçları ve blok yapı ile toplu yapının yönetim tarzı hakkındaki görüşlerini bildirir. Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda yer alan o blok yöneticilerinin Göksu Metrokent Sitesi Toplu Yapı Yönetim Kurulunu aklama veya sorumlu tutma kararının alınmasını kesinlikle önerir.

Blok Denetçisi hazırlayacağı rapor ve vereceği kararları noter onaylı bir deftere yazarak imzalar.  Karar defteri, her takvim yılı bitmesinden başlayarak bir ay içerisinde blok denetçi ve denetçi yardımcısının imzası ile kapatılır.

GÖKSU METROKENT SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ

GÖKSU METROKENT SİTESİ TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU

Oluşması

Madde-26  Göksu Metrokent Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, A1, A2, A3 ve A4 Blokları Kat malikleri Kurullarında seçilen Blok Yöneticileri, Blok Yönetici Yardımcıları, Blok Denetçileri ve Blok Denetçi Yardımcılarından (4 Blok Yöneticisi + 4 Blok Temsilci Yardımcısı + 4 Blok Denetçisi + 4 Blok Denetçi yardımcısı = Toplam 16 kişi) oluşur. Eski üyelerin görev ve sorumlulukları yenileri seçilinceye kadar devam eder.

Yetki ve Sorumlulukları

Madde-27

 1. Toplu Yapı Temsilciler kurulu aynen bir vekil gibi sorumludur
 2. Toplu Yapı Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından iki yıl için, Yönetim ve Denetim Kurularında ayrı ayrı olmak üzere aynı bloktan seçilmiş birden fazla üye olmayacak şekilde, 3 üyeyi Yönetim Kuruluna, 3 üyeyi de Denetim Kuruluna seçer. Bu seçiminde Yönetim ve Denetim Kurullarının toplamında (3+3) her bloğun en az bir üye ile temsil edilmiş olması esastır.
 3. Yönetim ve Denetim Kurullarından herhangi bir sebeple boşalma olduğunda, Göksu Metrokent Sitesi Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyeleri arasından öncelikler eksilen üyenin seçildiği bloktan bir üye seçilir, o bloktan seçilebilecek üye temsilciler Kurulu üyesi kalmaması durumunda diğer blok üyelerinden bir üye seçilir.  Seçilen üye yerine geldiği üyenin görev süresini tamamlar.
 4. Göksu Metrokent Sitesi Toplu Yapı Temsilciler Kurulu toplam üye sayısının 8 ‘in altına inmesi durumunda A1, A2, A3 ve A4 Bloklarda Seçim Gündemli Olağanüstü Kat Malikleri Kurulu Toplantısı kararı alınır. En kısa sürede seçimler yapılarak bu Yönetim Planına uygun olarak yeni Toplu Yapı Temsilciler kurulu ve Yönetim ve Denetim Kurulları teşekkül ettirilir. Bu şekilde yeni seçilen Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ve onun seçeceği Yönetim ve Denetim Kurulları, yerine seçildikleri Toplu Yapı Temsilciler Kurulu döneminin ilk yılı ise dönemi tamamlarlar, ikinci yılı ise o yılı tamamlarlar ve ilave olarak 1 yıl süre ile görev yaparlar.
 5. Göksu Metrokent Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, oluşumunu gerçekleştiren organik bağdan güç alarak bloklar arasında uygulama birliğini ve birlikteliğini sağlamakla görevli ve yetkilidir. Bu amaca dönük ilke kararları alır, kurallar koyar. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından alınan ve blokların tamamını ilgilendiren kararlar Göksu Metrokent Toplu Yapı Yönetim Kurulu eliyle; sadece belirli bir bloğu ilgilendiren kararları ise ilgili blok Yöneticisi eli ile yürütülür.
 6. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Yönetim Kurulu Tarafından hazırlanan işletme projesini değerlendirir ve kesinleştirir. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68. maddesi 1. fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.
 7. Göksu Metrokent Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun ilke kararları ve koyduğu kurallar, bu kurulu oluşturan üyelerinin her birisinin seçildiği blokta benimsenerek bloklar arasında yönetim bütünlüğü sağlanır.
 8. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, olağan veya olağanüstü toplantılarında Toplu Yapı Yönetim Kurulunun bütün hesap ve işlemlerini, Toplu Yapı Denetim kurulunun raporlarını da dikkate alarak inceleyip değerlendirir. Gerek gördüğünde hesapları bağımsız bir uzmana veya uzman kuruluşa kontrol ettirebilir. Bunun sonunda Yönetim ve Denetim Kurullarını ayrı ayrı sorumlu tutma kararını verir. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun aklanması ile ilgili oylamalar ayrı ayrı yapılır. Oylamalarda,  oylanan Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri oy kullanamazlar.

Kurula Katılma ve Oy Hakkı

Madde-28 Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyeleri Tablo-1 de belirtilen miktarda oy hakkına sahiptirler. Kurulun belli bir toplantısına katılamayacak olan üye, bir üyeyi yazılı olarak vekil olarak tayin edebilir. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyeleri en fazla bir üye ye vekâlet edebilir. Vekil, toplantı başlangıcında temsil yetkisini yazılı ve ıslak imzalı bir belge ile kanıtlamak zorundadır.

Tablo-1 Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun Üyeleri ve Oy Hakları.

 

Blok

 

Bağımsız Bölüm Sayısı

 

Blok Yöneticisi

 

Blok Denetçisi

 

Blok Yönetici Yardımcısı

 

Blok Denetici Yardımcısı

Toplu Yapı Temsilciler Kurulundaki Toplam Üye sayısı

Toplu Yapı Temsilciler Kurulundaki Bir Üyenin Oy Hakkı

Blok’un Toplu Yapı Temsilciler Kurulundaki Toplam Oy Hakkı

A1

72

1

1

1

1

4

18

72

A2

72

1

1

1

1

4

18

72

A3

72

1

1

1

1

4

18

72

A4

72

1

1

1

1

4

18

72

Toplam

288

4

4

4

4

16

 •  

288

 

Toplanma ve Çağrı

Madde-28 

 1. Göksu Metrokent Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, İlk olağan toplantısını A1, A2, A3, A4 Blok Kat Malikleri Kurulu toplantılarının tamamlanmasını takiben en geç 7 gün içinde yapar.
 2. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, yılda en az üç kez (4 ayda bir) olağan olarak toplanır.
 3. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu önemli bir durumun ortaya çıkması durumunda en az 5 üyesinin Toplu Yapı Yönetim Kuruluna başvurması durumunda Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından en kısa sürede toplantıya davet edilir. Toplantı için belirlenen tarihten en az yedi gün önce bütün Temsilciler Kurulu Üyelere imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartı ile olağanüstü olarak her zaman toplanabilir.
 4. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. “İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden fazla olamaz.”

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde-29

 1. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, üye tam sayısının bir fazlası ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verir. (Kurulun toplam 16 üyesi ve bu üyelerinin toplam 288 oyu var, Kurul 9 üye ile (162 oy) toplanır. 5 üyenin (90 oy) oyu ile karar alabiliyor. Diğer bir deyişle 288 kat malikini 16 kişi temsil ediyor. Ancak en olumsuz koşulda 5 kişi (90 oy) karar alabiliyor. İtalik olarak yazılmış kısım bilgi amaçlı yazılmış olup Yönetim Planı aslında yer almayacaktır)
 2. Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa, duyurulmuş ikinci toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar verilir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda ve bu Yönetim Planında özel haller için öngörülmüş bulunan toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin hükümler saklıdır.
 3. Alınan kararın yeniden görüşülmesi ve yeniden karara bağlanması, “görüşmenin yenilenmesi” önerisinin toplantıya katılanların 1/3’ünün oy çoğunluğuyla kabul edilmesine bağlıdır.

Kararların Bağlayıcılığı

Madde-30

 1. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararları, Göksu Metrokent Sitesi kapsamında bulunan Blok Yöneticileri ile bütün bağımsız bölüm maliklerini ve sakinlerini, irtifak hakkı sahiplerini ve bağımsız bölümleri herhangi bir şekilde onlardan devir alacak olanları bağlar.
 2. Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun ve Diğer Kanunlar ve bu kanunlara dayanarak çıkarılmış yönetmeliklere aykırı karar alınamaz. Kanun ve yönetmelikler aykırı karar alındığını iddia eden Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinin ve kat maliklerinin Sulh Hukuk Mahkemesine başvurma hakkı mahfuzdur.

Kararların Yazılması, İmzalanması ve duyurulması

Madde-31

 1. Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun kararları, noter onaylı bir “Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Karar Defteri’ne yazılır ve toplantıya katılan bütün kurul üyelerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler, aykırılığın sebebini belirterek defteri imza ederler. Toplantıya katılan herhangi bir üye karar defterini imzalamaktan imtina edemez.
 2. Alınan kararlar Blok girişlerine asılarak ve Göksu Metrokent Sitesi web sayfasında yayınlanır.

Ücreti

Madde-32 Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyeleri kabul edilen işletme projesinde maliki oldukları bağımsız bölümün ortak giderleri için belirlenen aidat (veya avansın) yarısına (veya Tamamına) katılmazlar. Toplu Yapı Yönetim ve denetim kuruluna seçilen Toplu yapı Temsilciler Kurulu üyelerine ayrı bir ücret ödendiği için Toplu Yapı Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine görev yaptıkları süre içinde bu kural uygulanmaz. (Toplu Yapı Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri maliki oldukları bağımsız bölüm için işletme projesinde belirlenen aidat miktarının tamamını öderler)

GÖKSU METROKENT SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU

Seçimi ve toplanması

Madde-33

 1. Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 kişi, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun Madde27’ye uygun olarak yapacağı ilk olağan toplantısında aynı bloktan seçilmiş birden fazla üye olmamak üzere kendi üyeleri arasında  seçilir.
 2. Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde birinci tur oylamada herhangi bir aday salt çoğunlukla seçilemez ise, ikinci tur oylama, birinci tur oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılır (en çok oy alan aday sayılarında eşitlik varsa en çok oy alan adayların tamamı ikinci tur oylamaya katılır). İkinci tur oylamada oylamaya katılanların yarısından bir fazla oy alan sağlayan aday/adaylar seçilmiş olur. Seçimlerde ikinci tur oylamada eşitlik olması durumunda seçim sonucu kura çekilir, kazanan aday seçilmiş sayılır.
 3. Yenisi seçilinceye kadar eski yönetim kurulunun görev ve sorumlulukları devam eder.
 4. Aynı kişiler tekrar seçilebilir.
 5. Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi izleyen ilk toplantıda bir başkan, bir başkan vekili ve bir de sayman üye seçerek görev bölümü yapar.
 6. Yönetim Kurulu, 3 üyesinin katılımı ile toplanır ve en az 2 üyenin oyu ile karar alır. Yönetim Kurulunun Kararları her sayfası noterce onanmış “Toplu Yapı Yönetim Kurulu Karar Defteri”ne yazılır, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Aykırı oyu olanlar aykırı oldukları hususu açıkça belirterek karar defterini imzalamak zorundadır. Toplu Yapı Yönetim Kurulu Karar Defteri, Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanının kişisel sorumluluğunda saklanır. Değişen Yönetim Kurulları arasında tutanakla devir/teslim edilir, durum Göksu Metrokent Sitesi Temsilciler Kurulunun bilgisine sunulur. Devir Teslim Tutanağı dosyasında saklanır. Devir teslimin yapıldığı Göksu Metrokent Sitesi web sayfasında kat maliklerine duyurulur.
 7. Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

Ücreti

Madde-33 Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret Göksu Metrokent Sitesi Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından belirtilen ücret ödenir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesinde üst sınır, her takvim yılının başında tespit edilen asgari ücretin bürüt miktarının yarısıdır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret belirlenirken Toplu Tapı Temsilciler Kurulu kararı ile Yönetim Kurulunun profesyonel bir yönetici ile sözleşme yapıp yapmadığı veya yapması yönünde bir karar alındı ise bu durum dikkate alınır.

Yetki, Sorumluluk ve Görevi

Madde-34

 1. Toplu Yapı Yönetim Kurulu aynen bir vekil gibi sorumludur.
 2. Yönetim Kurulu Göksu Metrokent Sitesi Toplu Yapı Alanı sınırlarını belirleyen bu Yönetim Planına ekli “Yerleşim Planında” A1, A2, A3 ve A4 konut blokları ve ortak alanları ile 46477 ada 1parselde bulunan Metrokent AVM ve Spor Merkezi ile ilişkilerde yetkili ve sorumludur.

Yönetim Kurulunun Başlıca Görevleri,

Madde-35

 1. Kat Mülkiyeti Kanunu ile bu Yönetim Planının Göksu Metrokent Toplu Yapı Yönetimine bağlı bloklarda yanlışsız ve eksiksiz uygulanmasını gözetir, izler, sonuç alınmasına çalışır.
 2. Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun kararlarını yerine getirir.
 3. Gerektiğinde Blok Yöneticilerine işletme projeleri (bütçeleri) hazırlamalarında yardımcı olur.
 4. Göreve başladığından itibaren, bir işletme projesi yoksa, 15 gün içerisinde yeni bir işletme projesi hazırlar. Varsa ve ihtiyaçları karşılıyorsa mevcut işletme projesini uygulamayı sürdürür. Gerekiyorsa yeni bir işletme projesi hazırlayarak Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun onayına sunar. İşletme projesi (bütçe) hazırlanırken, önce bir yıllık giderlerin çeşidi ve tutarı tahmin edilir. Böylece belirlenecek yıllık gider, Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesi uyarınca toplu yapı alanında bulunan bağımsız bölüm sahiplerine (kat maliklerine) aidat (ortak gider payı) olarak dağıtılır.
 5. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İşletme Projesi, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerine imza karşılığı duyurulup, Kurulun bunu görüşmek üzere toplanması sağlanır. Yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.
 6. Toplu Yapı Yönetim Kurulu, ortak gider payının (aidatın) ve gecikme tazminatının, Kat Mülkiyeti Kanununa dayanarak, bağımsız bölümden kiracı olarak veya başka sebeple devamlı olarak yararlanandan da isteyebilir. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekte olduğu kira bedeli ile sınırlıdır. Ortak gider payının ödeme yükümlüsü kat maliki olduğundan, yukarıdaki fıkraya göre tahsilat takibi yapılıyor olması, kat malikinden de yükümlülüğünü yerine getirmesini istemeye engel değildir.
 7. Toplu Yapı Yönetim Kurulu, her türlü gelir-gider izlenimlerinin, bunların belgelenmesinin, muhasebesinin tutulmasının, banka hesabının, nakit, çek ve ödeme talimatının kullanılmasını ve benzeri hizmetleri yürütmekle sorumludur. 
 8. Blok yönetimlerinin her türlü bürokratik hizmetlerini sağlayıcı düzenlemeler yapar, bu amaçla Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca onaylanmış sayı ve özellikte personel çalıştırır. Blok Yöneticilerinin bu tür hizmetlerden yararlanması, kesinlikle, Toplu Yapı Yönetim Kurulu aracılığı ile ve O’nun yönergelerine uygun olarak sağlanır. Toplu Yapı Yönetim Kurulu, merkezi hizmetlerin görülüp sürdürülmesinde, Blok Yöneticilerinin ihtiyaç ve dileklerini dinler, çözümler üretir, her Blok Yöneticisinin görevliler üzerinde ayrı ayrı üstlük davranışları sergilemesine engel olur.
 9. Göksu Metrokent Sitesi Toplu Yapısını üçüncü kişiler önünde Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda diğer yönetim kurulu üyeleri temsil eder.
 10. Ortak kullanım yapı ve alanların işletilmesi için hukuksal ilişkilerin verdiği oranda ve Göksu Metrokent Sitesi Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun aldığı kararları da göz önünde bulundurarak düzenleme ve sözleşmeler yapar, uygular, takip eder ve sonuçlandırır.
 11. Toplu Yapı Yönetim Kurulunca sözleşmesi feshedilen veya sona eren blok görevlilerine görevleri nedeniyle tahsis edilmiş yerleri 15 gün içinde boşaltmasını sağlar. Bu süre içinde boşaltılmayan yerlerin zabıtaca boşaltılması için yerel mülkiye amirine (KMK. Ek madde 2 uyarınca) başvurur.
 12. Seçim dönemlerinde, bloklarda yapılacak seçimler için takvim yapar, blok kat malikleri kurullarının yapılmasında uygulama birliği sağlamak amacıyla tutanak ve vekâlet belgesi gibi kırtasiyeleri tek biçimde belirler, dağıtır.
 13. Toplu yapı alanında bulunan ortak kullanım yapı ve alanlarda (yollar, kaldırımlar, otoparklar, açık alanlar, sosyo-kültürel tesisler vb.) İmar Kanununa, imar planına ve yapı projelerine uygunsuz her türlü gelişmelerin önlenmesine, giderilmesine ilişkin kararlar alır ve uygulanmasını sağlar.
 14. Blok ve Toplu Yapı kapsamındaki ortak yer ve tesisleri sigorta ettirir.
 15. Toplu Yapıyı ilgilendiren tebligatı kabul eder.
 16. İşletme projesine göre hesaplanan ve ilan edilen ortak gider ve avans payını belirlenen son ödeme tarihinden itibaren iki aydan (60 günden) fazla geciktiren kat maliki hakkında icra takibi başlatmakla yükümlüdür.
 17. Yönetim Kurulu her ay sonunda bir önceki ay içinde yaptığı faaliyetler ile topladığı gelirler ve yaptığı harcamaları kısa bir rapor olarak Göksu Metrokent Sitesi veb sayfasında ve her blok’un ilan tahtasında yayınlar.
 18. Yönetim Kurulunun üçüncü kişilerle veya kurumlarla yapacağı her türlü yazışma, talimat, tahsilat ve ödemelerde en az iki yönetim kurulu üyesinin imzasının bulunması zorunludur.
 19. Toplu Yapı Yönetim Kurulunun kararlarına uymayan, uymakta geciken, aykırı karar alan veya eylemde bulunan blok yönetimlerini değerlendirmeleri için Blok Kat Malikleri Kurulunun toplanması için Toplu Yapı Temsilciler Kuruluna başvurur. Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun toplantı kararı vermesi halinde, toplama nedenine göre düzenlenecek gündemle, Blok Kat Malikleri Kurulunda, Yönetici hakkında göreve devam edip etmeyeceğine ilişkin karar alınmasını ister. Blok Kat Malikleri Kurulu Blok Yöneticisinin göreve devam etmesine karar verir ve o yönetici Toplu Yapı Yönetim Kurulunun kararlarına aykırı hareket etmeye devam ederse, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun 3/4 nispetindeki oyu ile Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru kararı alınabilir ve bu karar ile o blok yöneticisinin yerine mahkeme tarafından bir yönetici atanmasını isteyebilir.
 20. Bu Yönetim Planında, (Toplu Yapı Yönetim Kurulunun) yöneticilerin görevleri ile ilgili eksik hükümlerin çıkması halinde, bu durumda 634 sayılı KMK’daki yöneticiler ile ilgili hükümler uygulanır.

PROFESYONEL BİR YÖNETİCİNİN TAYİNİ

Madde-36 

 1. Göksu Metrokent Sitesi Temsilciler Kurulunda karar alınması durumunda, Göksu Metrokent Sitesi Yönetim Kurulu Temsilciler Kurulunun belirleyeceği sınırlar içerisinde, düzenleyici bir sözleşme imzalayarak Göksu Metrokent Sitesi’nin yönetim işlerinin yürütülmesini profesyonel yöneticiye veya bir yönetim şirketine bırakabilir. Böyle bir karar alınmış ise ve uygulanacaksa yapılacak sözleşmenin süresi en çok 1 takvim yılı olur. Yönetim Kurulu profesyonel yönetici ve/veya yönetim şirketinin saözleşmesini  Göksu Metrokent Sitesi Temsilciler Kurulunun onayı ile en fazla bir yıl uzatılabilir.
 2. Bu şekilde belirlenmiş profesyonel yönetici veya yönetim şirketi Göksu Metrokent Sitesi  Yönetim Kurulunun alacağı kararlar çerçevesinde,  gözetimi ve denetiminde iş görür. Bu yola gidilmesi kararların Göksu Metrokent Sitesi  Yönetim Kurulunun, Göksu Metrokent Toplu Yapı Temsilciler Kuruluna karşı sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
 3. Sözleşmeli profesyonel yönetici veya yönetim şirketinin temsilcisi Göksu Metrokent Sitesi  Kat Malikleri Kuruluna katılabilir, bilgi verebilir ancak oy kullanamaz.
 4. Profesyonel Yönetici veya Yönetim şirketi kendi kararı ile Göksu Metrokent Sitesi’nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet alımları ile ilgili Göksu Metrokent Sitesi Toplu Yapı Yönetim Kurulu adına sözleşme yapamaz, Metroket AVM yönetimini maddi sorumluluk altına sokamaz.

TOPLU YAPI DENETİM KURULU

Seçimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde-37

 1. Göksu Metrokent Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ilk olağan toplantısında aynı bloktan seçilmiş birden fazla üye olmamak üzere kendi üyeleri arasında 3 üyeyi Denetim Kuruluna seçer.
 2. Yenisi seçilinceye kadar eski Denetim Kurulunun görev ve sorumlulukları devam eder.
 3. Aynı kişiler tekrar seçilebilir.
 4. Toplu Yapı Denetim Kurulu Üyelerinin seçiminde birinci tur oylamada herhangi bir aday salt çoğunlukla seçilemez ise, ikinci tur oylama, birinci tur oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılır (en çok oy alan aday sayılarında eşitlik varsa en çok oy alan adayların tamamı ikinci tur oylamaya katılır). İkinci tur oylamada oylamaya katılanların yarısından bir fazla oy alan sağlayan aday/adaylar seçilmiş olur. Seçimlerde ikinci tur oylamada eşitlik olması durumunda seçim sonucu kura çekilir kazanan aday seçilmiş sayılır.
 5. Denetim Kurulu, en çok 3 ayda bir olmak üzere, gerek gördüğünde ise süreye bağlı olmaksızın her zaman Toplu Yapı Yönetim Kurulunun hesap ve işlemlerini inceleyerek, vardığı sonuçları ara raporlarla Yönetim Kurulu ve Göksu Metrokent Toplu Yapı Temsilciler Kuruluna bildirir. Ayrıca Denetim Raporlarının Göksu Metrokent Sitesi veb sayfasında ve her blok girişinde bulunan ilan tahtalarında yayınlanmasını sağlar.
 6. Bir sonraki Blok Kat Malikleri Kurulu toplantısından önce (seçildikleri dönemin sonunda) Yönetim Kurulunun aklanması veya sorumlu tutulması önerisini de içerecek biçimde düzenleyeceği kesin hesaplara ilişkin raporunun Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerine ulaştırılmasını sağlar. 
 7. Denetim Kurulu, zorunlu hallerde Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun olağanüstü toplanmasını isteyebilir. Bu istek Toplu Yapı Denetim Kurulu Tarafında en kısa sürede ve kesinlikle yerine getirilir.
 8. Denetim Kurulu, bütün kararları ile rapor özetlerini, noterce onaylanmış “Toplu Yapı Denetim Kurulu Karar Defteri” ’ne yazar ve imzalar. Karara karşı olan denetim kurulu üyesi karşı olma sebebini belirterek karar defterini imzalamak zorundadır. Bu defter, eski ve yeni Denetim Kurulları arasında tutanakla devir/teslim edilir. Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

Ücreti

Madde-38 Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret Sitesi Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından belirtilen ücret ödenir. Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesinde üst sınır, Toplu Yapı Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretin yarısıdır.

GÖKSU METROKENT SİTESİ KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde-39

 1. Kat malikleri, mülkiyetlerinde bulunan bağımsız bölümler üzerinde (Kat Mülkiyeti Kanununun ve bu Yönetim Planının hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.
 2. Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin içinde, ana yapıya zarar verecek nitelikte olmamak koşuluyla, istedikleri bakım/onarım, tesis ve değişiklikleri yapabilirler. Yapılmasını planladıkları tesis ve değişiklikler, komşu daireler veya ortak alanlara sınır teşkil eden konumda ise en az 30 gün önceden Göksu Metrokent Sitesi Yönetimine bildirmek ve ana yapıya zarar verip vermedikleri konusunda Göksu Metrokent Sitesi Toplu Yapı Yönetim Kurulundan ve sınır oldukları bağımsız bölüm kat malikinden yazılı olur almak zorundadırlar.
 3. Kat malikleri, bağımsız bölümleri ve ortak yerleri kullanırken, iyi niyet kurallarına uymak, yasaya ve Yönetim Planına aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

Kat malikleri, özellikle;

 1. Bağımsız bölümlerinde, diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikte toplantılar düzenleyemez, gürültülü hareketlerde bulunamaz, saat 22:00 den sonra Elektrik süpürgesi, Matkap, Müzik aleti, televizyon, radyo ve teyp vb.ni komşuları rahatsız edecek bir şekilde kullanamazlar.
 2. Nişan, düğün gibi ayrık nedenlerle düzenlenecek toplantılarda öteki kat maliklerini rahatsız etmemeye olabildiğince özen gösterirler.
 3. Bağımsız bölümlerinin balkon, pencere veya teraslarından hiçbir şekilde halı silkeleyemezler, su dökemezler, çöp atamazlar, binanın dış cephesine veya dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelere çamaşır asamazlar.
 4. Bağımsız bölümleri, kumarhane, randevuevi gibi genel ahlak ve adaba aykırı sayılacak şekilde kullanamazlar.
 5. Kat mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilmiş bölümlerini, mesken amaçlı kullanım dışında kullanamazlar, kiracılarının kullanımına müsaade edemezler. Kat malikleri sahip oldukları bağımsız bölümleri hiçbir şekilde muayenehane, hastane, dispanser, klinik, büro vb. kullanımlara tahsis edemezler.
 6. Anagayrimenkulü kütüğünde mesken olarak gösterilmiş bulunan bağımsız bölümlerde, sinema, gazino, kulüp, kahvehane, dans salonu gibi eğlence, lokanta, pastane gibi beslenme yerleri ile basımevi, emlak bürosu, sendika veya dernek merkezi, dershane vb. açamazlar.
 7. Ortak alanların hiçbir yerine ve blokların ön, arka veya yan cephelerinde, çatı ve terasına bağımsız bölümlerinin pencere, balkon veya teraslarına dışarıdan görünen veya dışarıya sarkan levha ve tabela asamazlar, balkon veya teraslara, binanın genel görüntü ve güzelliğini bozacak şekil veya renkte sabit güneşlik koyamazlar.
 8. Bağımsız bölümlerine girme zorunluluğunun bulunduğu hallerde gerekli izni vermekten kaçınamazlar.
 9. Bağımsız bölüm malikleri veya kiracıları veya misafirleri bağımsız bölümlerinde kedi, kuş ve balık haricinde cinsi ne olursa olsun evcil veya vahşi hayvan besleyemezler. Evde besledikleri kedi ve kuşları ortak alanlarda (asansör, blok girişleri, kat holleri vb.)  serbest bırakamazlar, kafes içerisinde bulundurmak zorundadırlar. Aksine davrananlar hakkında Bu Yönetim Planının 50. Maddesi uygulanır.
 10. Kat malikleri, bağımsız bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa, tebligat adreslerini, bu adresteki değişiklikleri ve bağımsız bölümlerinde kiracı olarak veya başka bir sıfatla oturanların ad, soyadı ve iş adreslerini en geç 15 gün içinde Toplu Yapı Yönetim Kuruluna bildirirler. Tebligat adresini ve bundaki değişikliği bildirmeyen kat malikinin Yönetimde mevcut son adresine yapılan tebligat geçerli sayılır.
 11. Kat malikleri bağımsız bölümlerini kiraya vermeleri durumunda kiracıları ile yapacakları kira kontratında kiralayanın yönetim planına ve yönetim kurulu kararlarına uymak zorunda olduğunu belirtmek zorundadırlar. Bu zorunluluğa uyulmaması durumunda ortaya çıkabilecek zararların sorumluluğu kat malikine aittir.

ORTAK YERLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde-40 

 1. Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin bulunduğu blok ortak yerlerden ve tesislerden (bodrum, sığınak, merdiven, asansör, radyo ve televizyon antenleri vb.) bu bölümlerin yapılış ve kullanım amacına uygun olmak şartı ile yararlanmak hakkına sahiptirler.
 2. Kat maliklerinin yukarıda belirtilen ortak yer ve tesislerden nasıl ve ne ölçüde yararlanacakları Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca hakkaniyet kuralları da dikkate alınarak belirlenir ve gerektiğinde ortaya çıkan durumlar tekrar değerlendirilerek yapılan düzenlemeler gözden geçirilir, yeni düzenlemeler yapılabilir.
 3. Kat malikleri, ortak yer ve tesislerinden (otoparklardan, spor ve oyun alanlarından, çocuk parkından vb.) Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun veya kurulun verdiği yetkiye dayanarak Toplu Yapı Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde yararlanırlar.
 4. Kat Malikleri; Bulundukları bloğun mimari durum ve güzelliğini korumak zorundadır.
 5. Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun onayını almadıkça, bulundukları yapının ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, dış badana veya boya yapamazlar, balkonların veya parmaklıklarının rengini değiştiremezler. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.
 6. Blok yapıda veya toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislerden yararlanırken, tesislere zarar verecek veya diğer kat maliklerini rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar, bunlardan yararlanmaya yönelik olarak yetkili kurullarca belirlenmiş kural ve düzene aykırı davranamazlar.
 7. Bu Yönetim Planında ve KMK’nda kat maliklerinin yükümlülüklerine ilişkin olarak yer alan bütün hükümler, bağımsız bölümden kiracı olarak veya herhangi başka bir sebeple devamlı bir şekilde yararlananlara da aynen uygulanır.

ORTAK GİDERLERE KATILMA

Genel Olarak Ortak Gider

Madde-41 Toplu Yapı Alanı sınırları içindeki konut ve merkez tesisleri bağımsız bölümleri sahipleri (kat malikleri) için “ortak giderlere katılma zorunluluğu” iki türlüdür.  Bunlardan “Toplu Yapı Yönetimi” bütçesiyle belirlenip tek rakam olarak ifade edilen yükümlülük mutlak zorunluluktur.

İkinci tür ortak gider, Blok Yönetimi’nin bütçesiyle belirlenen yükümlülük ise, mutlak olmayıp, Blok Kat Malikleri Kurulunca bir bütçe kararlaştırıldığı takdirde zorunluluk olarak ortaya çıkar. Blok Kat Malikleri Kurulu, ihtiyaç duymayarak bütçe yapmayı gerekli görmez ise, doğal olarak, böyle bir ortak gidere katılma zorunluluğu doğmaz. Yukarıda açıklanan giderler, “aidat” ve/ veya “avans” biçiminde olabilir.

Blok Ortak Giderlerine Katılma

Madde-42

 1. Kat Malikleri bulundukları bloklara ilişkin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyacı olmadığını ileri sürmek suretiyle Toplu Yapı Yönetimi tarafından belirlenen “ortak gideri” ve “avans payını” ödemekten kaçınamazlar.
 2. Ortak gider ve avans payının tamamını Göksu Metrokent Toplu Yapı Yönetim Kurulunun belirlediği süre içinde (zamanında) ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık %5,1 hesabıyla (günlük olarak % 0,0017) gecikme tazminatı ödemek zorundadır.
 3. Ortak giderlerden bir gidere, kat maliklerinden veya ailesinden biri veya onun bağımsız bölümünden yararlanmakta, olan kişi (kiracı vs.) kusurlu hareketi ile sebep olmuşsa yapılan ödeme zarara sebep olandan ve kat malikinden müteselsilsen alınır.

Toplu Yapı Ortak Giderlerine Katılma

Madde-43

 1. Yönetim Planına ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararına göre belirlenmiş toplu yapı ortak tesis ve yerlerine ilişkin ortak giderler (sulama, elektrik, temizlik, bakım onarım, muhasebe, vb.) toplu yapıdaki bütün bağımsız bölüm malikleri tarafından karşılanır.
 2. Toplu yapı ortak giderlerinin bağımsız bölümlere bölüştürülmesinde 634 sayılı KMK’nun 20. maddesi hükümleri esas alınır.
 3. Toplu yapı ortak gider ve/veya avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki, günlük bazda aylık %5,1 (günlük olarak % 0,0017)  hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorundadır.
 4. Kat Malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümünün veya kendisinin durumu dolayısıyla lüzum, ihtiyaç veya yararlanılmasına imkân olmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve/veya toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar.
 5. Toplu yapı ortak yer ve tesislerine, kusurlu hareketiyle kat maliklerinden veya ailesinden biri veya onun bağımsız bölümünden yararlanmakta olan kişi (örneğin kiracı veya misafiri) zarar verirse, bu zarardan zararı veren ve kat maliki birlikte ve müteselsilen sorumludur. Verilen zarar, gerektiğinde ortak giderlerden karşılanarak giderilir   yapılan harcamalar ilgili kat malikinden istenir.
 6. Ortak gider ve avans payını ödemede yıl içinde iki defa geciken kat maliki hakkında, Toplu Yapı Yönetim Kurulu bu Yönetim Planına, KHK’na ve genel hükümlere göre dava açmak ve icra takibi yapmakla yükümlüdür.

ANAGAYRİMENKULÜN SİGORTALANMASI

Sigorta

Madde-44

 1. Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun belirleyeceği esaslar ve değerler üzerinden yaptırılır.  
 2. Sigorta yapılması halinde bağımsız bölüm malikleri, sigorta giderlerine, arsa payı oranında, katılmakla yükümlüdür.
 3. Anagayrimenkulün tümünün harap olması halinde alınacak sigorta bedeli, aksine bir sözleşme yok ise, bağımsız bölüm maliklerine arsa payı oranında paylaştırılır. Yalnız bir veya birkaç bağımsız bölüm veya eklentisi veya ortak yerlerden bir kısmı hasara uğramışsa, alınacak sigorta bedeli hasara uğrayan yerlerin onarımına arsa payları oranında harcanır.
 4. Bağımsız bölüm malikleri anagayrimenkulün sigortalanmasıyla giderilemeyecek olan zararlarını karşılamak üzere, kendi bağımsız bölümlerini ayrıca kendi ad ve hesaplarına sigorta ettirebilirler, bu halde alınacak sigorta bedeli, anagayrimenkulün sigorta bedelindeki payları da ayrıca saklı kalmak üzere, yalnız kendilerine ait olur.
 5. Yürürlülükte bulunan mevcut Sigorta Kanunlarının emredici hükümler saklıdır.

HAKİMİN MÜDAHALESİNİN İSTENMESİ

Madde-45

 1. Blok Kat Malikleri Kurulu, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ile Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından verilen kararı yasalara veya Yönetim Planı hükümlerine aykırı bulan bağımsız bölüm maliki, KMK’nun hükümleri çerçevesinde Sulh Mahkemesine başvurarak kararın tamamen veya kısmen iptalini isteyebilir.
 2. Bağımsız bölüm maliklerinden birinin (veya onun katından kira sözleşmesine veya diğer bir sebebe dayanarak yararlanan kimsenin) KMK’nda veya bu Yönetim Planında öngörülen borç ve yükümlülüklerine uygun hareket etmemesinden zarar gören, rahatsız olan bir başka bağımsız bölüm maliki, Sulh Mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini, rahatsız edici duruma son verilmesini isteyebilir.
 3. Bağımsız bölüm maliki, Toplu Yapı Yönetim Kuruluna başvurarak, davanın Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından açılmasını da isteyebilir.
 4. Bağımsız bölüm maliklerinden biri, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle öteki bağımsız bölüm maliklerinin haklarına, onlar için “çekilmez hale gelecek” derecede aykırı davranırsa, bağımsız bölüm malikleri, KMK’nun 25. Maddesi hükümleri çerçevesinde, o bağımsız bölüm malikinin bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilir.
 5. Bağımsız bölüm malikleri ortak gider avans payını zamanında ödemediği için iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibine sebep olmuşsa veya mahkemenin emrine rağmen, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemekte iki ay ısrar etmişse veya bağımsız bölümünü mesken amacı dışında (örnek: randevuevi veya kumarhane olarak) kullanmış veya kullandırmışsa, yukarıda değinilen “çekilmezlik” hali meydana gelmiş sayılır.

ÖNCELİKLE SATIN ALMA HAKKININ MEVCUT OLMAYIŞI

Madde-46 Toplu yapı kapsamındaki bir bağımsız bölümün, bir arsa payının satılması halinde, öteki bağımsız bölüm malikleri öncelikle satın alma (kanuni şufa) hakkına sahip değildir.

YENİLİK VE İLAVELER İLE GİDERLERİNE KATILMA

Madde-47

 1. Toplu Yapının ortak yer ve tesislerinin daha rahat kullanılır hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına (örnek; ortak anten, vs.) ilişkin yenilik ve ilaveler, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun 4/5 oyla vereceği karar üzerine yapılır. (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üye sayısı 16 ve 4/5’i  13’tür)
 2. Bu yenilik ve ilaveler giderleri, faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir. Bağımsız bölüm maliklerinin bu esaslar çerçevesinde ödeyecekleri miktar, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca belirlenir.
 3. Toplu Yapının ortak yer ve tesislerinde yapılması kararlaştırılan yenilik ve ilaveler çok masraflıysa veya yapının bütün bağımsız bölüm malikleri tarafından kullanılması gereken yerlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen bağımsız bölüm maliki, gidere katılmak zorunda değildir, bu gibi yenilik ve ilavelerin giderleri onların, yapılmasına karar vermiş olan bağımsız bölüm maliklerince ödenir.

TEMLİKİ TASARRUF VE ÖNEMLİ YÖNETİM İŞLERİ

Madde-48

 1. Toplu Yapı ortak yer ve tesislerinin, bir ayni hakla kayıtlanması, ortak yapı ve tesisler ile Toplu Yapı arsasının mülkiyetinin başkasına devredilmesi gibi tasarrufi işlemlerin yapılması hangi blokta olursa olsun Göksu Metrokent Sitesi Blok Kat Maliklerinin oybirliğiyle verilmiş kararlarına bağlıdır.
 2. Ancak, ortak alanlarda bulunan ve ilgili kurumlarca verilecek hizmetin aksatılmadan yerine getirilmesi, bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla projesindeki alanlar (telekom vb.) bu yönetim planının tapuya tescili ile ilgili kurumlara tahsis edilmiş sayılır.
 3. Toplu Yapı kapsamındaki ortak yer, yapı ve tesislerin yararlanma tarzının değiştirilmesi, ortak yapı ve tesislerin dış duvarlarının reklam amacıyla kiraya verilmesi gibi önemli yönetim işleri için Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinin tam katılımla ve oybiriği ile karar vermesi gerekir.

Arızaların Giderilmesi

Madde-49

 1. Bağımsız bölüm malikleri ve onlara tabi olanlar, diğer bağımsız bölümlerde ve ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için kendi bağımsız bölümlerine girilmesine müsaade etmek mecburiyetindedirler.
 2. Ancak bu gibi işlerin taraflarca en uygun zamanda yapılması ve bu müsaade sebebiyle bağımsız bölüm malikleri veya o bölümde oturanların uğrayacakları zararların lehine müsaade edilen taraflardan derhal ödenmesi veya giderilmesi mecburidir.

Cezai Hükümler

Madde-50

Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nca; yönetim planına,  blok ve toplu yapı yönetim kurulu kararlarına, kat malikleri kurul karralarına, mevzuata ve komşuluk hukuku ilkelerine, borç ve yükümlülüklerine aykırı davranışlarda bulunan sorumlular hakkında aşağıda belirtilen önlem ve yaptırımları uygularlar.

 1. Borç ve yükümlülüklerine aykırılığın giderilmesi için yazılı ve sözlü uyarıda bulunur. Bu uyarı, yönetici imzasını taşıyan yazının, sorumlu kişinin konutuna veya bilinen başka adresine posta ile yahut elden ulaşmasıyla tekemmül eder. Kanunda özel şekle tabi tutulmuş ihtar yazılarının tebliğine ilişkin hükümler saklıdır.
 2. Ortak yerlerin kullanılması veya buralardan yararlanma bakımından öngörülen yasaklara aykırı davranışlarda bulunan kişilere karşı sorumluluk bulunan hallerde, Toplu Yapı Yönetim Kurulu veya onların tarafından görevlendirilen kişi ya da kişiler Medeni Kanun’un 894 ve Borçlar Kanununun ilgili maddeleri uyarınca koruyucu önlemlere başvurabilirler ve bu hükümler çerçevesinde yasaklara aykırı davranışın engellenmesi, durdurulması veya ortadan kaldırılmasını sağlayacak eylem ve işlemleri de yapabilirler.
 3. Devamlılık gösteren ihlallerin durdurulmadığı ve sonuçlarıyla beraber ortadan kaldırılmadığı hallerde, Toplu Yapı Yönetim Kurulu, göndereceği uyarıyla aykırılığın giderilmediği her gün için net asgari ücretin 1/7’si kadar  ceza uygulayacağını kat maliklerine bildirebilir.
 4. Günlük olarak uygulanacak bu ceza, cezanın uygulanması gereken olay anında tespit edilmiş net asgari ücretin 1/7’sidir. Bu ceza Kat Mülkiyeti Kanunu madde 28 uyarınca sözleşme cezası hükmündedir. Bu cezanın uygulanmış olması bu maddenin yukarıdaki diğer fıkra ve bentlerinde yazılı önlem ve yaptırımları da ayrıca talep etmeye mani değildir. Takdir ve tebliğ edilen günlük cezanın talebe rağmen ödenmemesi halinde, tahsile kadar geçecek süre için aylık % 5 gecikme tazminatı uygulanır. Bu ceza ve gecikme tazminatı Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından uygulanır ve ana taşınmaza ait ortak giderlere sarf edilmek üzere irat kaydedilir.
 5. Bu cezadan dolayı kat malikleri ile sakinler arasında müteselsil sorumluluk hükümleri uygulanır.  

 

NOT: YÖNETİM PLANININ BUNDAN SONRAKİ BÖLÜMÜNDE MADDE NUMARALARI İLGİLİLERİN MADDELERİ GÖZDEN GEÇİRMESİ VE KESİNLEŞTİRMESİNDEN SONRA VERİLECEKTİR

 

IV    METROKENT AVM İLE İLGİLİ ÖZEL KURALLAR

METROKENT AVM YÖNETİM PLANI

METROKENT AVM YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARI

METROKENT AVM YÖNETİMİ

METROKENT AVM KAT MALIKLERI KURULU OLUŞMASI, YETKİ ALANI VE GÖREVLERİ

46477 Ada 1 Parsele ait EK-1’de verilen vaziyet planında C-Ticaret Merkezi olarak gösterilen METROKENT AVM, bünyesinde bulunan 34 adet ayrık ve bitişik düzende inşa edilmiş bağımsız bölüm kat maliklerinden oluşan "METROKENT AVM KAT MALİKLERİ KURULU” tarafından yönetilir.

Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulu, bu yönetim planında tanımlanan “METROKENT AVM YÖNETİMİ”’ni belirleyip yönlendirmek ve denetlemekle görevli ve yetkilidir

Metrokent AVM Yönetiminin, noterce onaylanmış bir Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulu Karar defteri bulunur. Bu defter AVM Yönetim Kurulunun sorumluluğunda saklanır. Eski ve yeni AVM Yönetim Kurulları arasında tutanakla devir teslim edilir. Devir teslim edildiği Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulu’nun bilgisine sunulur.

Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulu iki yılda bir Aralık ayının 1. – 10. Günleri arasında olağan olarak, gerektiğinde olağanüstü toplanır.

Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulu kendi içinde 3 asil 1 yedek üyeyi Metrokent AVM Yönetim Kuruluna, 2 Asil 1 Yedek üyeyide Metrokent AVM Denetim Kurul'una seçerek görevlendirir.

Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulu, olağan ve olağanüstü toplantılarında Metrokent AVM Yönetim Kurulunun bütün hesap ve işlemelerini, Metrokent AVM Denetim kurulunun raporlarını dikkate alarak inceleyip değerlendirir. Bunun sonunda,  Metrokent AVM Yönetim Kurulunu aklama ya da sorumlu tutma kararı verir.

Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulu, Metrokent AVM Yönetim Kurulunu yönlendirici kararlar alır; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümlerinin ve bu yönetim planının doğru uygulanmasını gözetir.

Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulu Metrokent AVM Kat Maliklerinin bağımsız bölümlerini kullanma biçimine göre ortak gidere hangi oranda katılacaklarını belirler.

METROKENT AVM KAT MALİKLERİ KURULUNA KATILMA VE OY HAKKI

Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulunda her kat maliki bağımsız bölümüne bağlı arsa payının miktarı ne olursa olsun, bir oy hakkına sahiptir.

METROKENT AVM’de bir kişi birden çok bağımsız bölüme malikse, her bağımsız bölüm için ayrı

bir oy hakkına sahiptir. Ancak,  bir kat malikinin sahip olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte-birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.

Bir ticari bağımsız bölüme bir den çok kimse malikse, Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulunda bunları, içlerinden birisi vekâleten temsil eder. Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki, görüşmelerde hazır bulunabilir, görüş bildiremez, oy veremez.

Kat Maliklerinden biri medeni hakları kullanma ehliyetinden yoksun (akıl hastası vb.) ise, onun yerine   Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulunda kanuni mümessili (velisi veya vasisi) katılır.

Kat malikleri Metrokent AVM Kat Malikleri Kuruluna kendi adlarına katılmak üzere vekil tayin edebilirler. Toplantıya katılan bir kişi, en fazla 2 kişiye vekalet edebilir. (Metrokent AVM de vekil tayin edilen kişi kendisi de Metrokent AVM’de kat maliki ise kendi oyu ile birlikte en çok 3 oy kullanabilir.) Toplantıya vekil olarak katılanlar temsil yetkisini yazılı ve ıslak imzalı bir belge ile kanıtlamak zorundadır. Belgede oy kullanma ve seçilebilme yetkisi ayrı ayrı belirtilmelidir.

Kat Maliki tüzel kişi (şirket) ise tüzel kişinin yetkilendireceği kişi yada kişiler  Metrokent AVM Kat Malikleri  Kurulu’na, katılabilir, oy verebilir, seçebilir veya seçilebilir.

Toplanma ve Çağrı

Metrokent AVM Blok Kat Malikleri Kurulu olağan olarak yılda bir Aralık ayının 1. ve 21. Günleri arasında toplanır.

Kat Malikleri Metrokent AVM Blok Kat Malikleri Kuruluna, Metrokent AVM Yönetim Kurulu tarafından, toplantı tarihinden en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imza karşılığı teslim edilecek veya kat maliklerinin Metrokent AVM Yönetimine bildirdikleri son adreslerine taahhütlü olarak gönderilecek çağrı mektubu ile davet edilir. Çağrı mektubu ve eklerinin Kat maliklerine imza karşılığı elden teslim edilmesi mümkündür. Çağrı mektubu ve eklerinde toplantının yer, saat ve gündemi belirtilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının hangi tarihte, yer ve saatte yapılacağı belirtilir.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Kat Mülkiyeti Kanununda özel haller için konmuş bulunan toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin kurallar saklı kalmak şartı ile (KMK. Md.24,32,42,44,45) ilk toplantı yeter sayısı Metrokent AVM bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğudur (Metrokent AVM de toplam bağımsız böşüm sayısı 34 ve ilk toplantı için yeter sayısı 18 dir). Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

İlk toplantıda, toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı, ilk toplantıdan en az yedi en geç on beş gün sonra yapılır.

İkinci toplantıda toplantı katılanlarla yapılır, karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.

Metrokent AVM Yönetim Kurulu, Metrokent AVM Blok Kat Malikleri Kurulunu, yukarıda belirtilen usullere uyarak, gerekli gördüğü zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Metrokent AVM Yönetim Kurulu, kat maliklerinin en az üçte birinin yazılı istekte bulunması durumunda, Metrokent AVM Blok Kat Malikleri Kurulunu vakit geçirmeksizin toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Toplantı isteğinde bulunan kurul üyeleri, istek dilekçelerinde toplantının gündemini de belirtmek zorundadırlar.

Olağanüstü toplantılarda sadece toplantı konusunu içeren gündem görüşülür, gündeme ilave yapılamaz.

Kararların Bağlayıcılığı

Metrokent AVM Blok Kat Malikleri Kurulunda usulüne uygun olarak alınmış kararlar, toplantıya veya karara katılmış olmasalar dahi, Metrokent AVM’deki bütün kat maliklerini bağlar.

Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulunca alınan kararı uygun bulmayan kat maliklerinin, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 33. Maddesine uygun olarak, alınan kararlar aleyhine, Sulh Mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteme hakkı saklıdır.

Kararların Yazılması ve İmzalanması

Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulunun kararları, Yönetici tarafından noter onaylı bir karar defterine yazılır ve toplantıya katılan kat maliklerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler, aykırılığın sebebini belirterek defteri imza ederler. Metrokent AVM Kat Malikleri Olağan ve Olağanüstü Kurullarında alınan kararları imzalama yetkisi Divan Kuruluna devredilemez.

KARARLARIN YAZILMASI VE İMZALANMASI

AVM Kurulu'nun kararları, AVM Yönetim Kurulu tarafından noter onaylı bir karar defterine yazılır

ve toplantıya katılan kat maliklerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler, aykırılığın sebebini belirterek karar defterini imzalarlar.

METROKENT AVM YÖNETİM KURULU

METROKENT AVM YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ

Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulu, iki yılda bir Aralık ayının 1. ve 21. Günleri arasında yapacağı toplantıda kendi arasından veya dışarıdan 3 Asil 1 yedek olmak üzere 4 kişiyi Yönetim Kuruluna seçer.

Metrokent AVM Yönetim Kurulunun görevi yenileri seçilinceye kadar devam eder.  Eski üyeler tekrar seçilebilir.

Metrokent AVM Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde birinci ve ikinci tur oylamalarda herhangi biri çoğunlukla seçilemez ise, üçüncü tur oylamada en çok oy alan aday/adaylar seçilmiş olur.

Seçim sonuçları, seçime katılanların tamamı tarafından imzalanacak iki nüsha tutanakla belgelenir. Bir nüshası Yönetim Kurulunda dosyasında saklanır. İkinci nüsha, Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulu Karar Defterine yapıştırılır.

Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulu Yönetim Kurulunun seçiminde anlaşamazlarsa, kat maliklerinden birisinin başvurması üzerine, Metrokent AVM Yöneticisi Gayrimenkulün bulunduğu yerin bağlı olduğu Sulh Mahkemesi tarafından tayin edilir.

Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulu, Metrokent AVM Yönetim Kurulunu her zaman değiştirebilir. Ancak, Sulh Mahkemesince atanan Yönetici, (Sulh Hukuk Mahkemesinden izin alma hali dışında) atama üzerinden altı ay geçmedikçe, Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulu kararıyla değiştirilemez.

Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmelerini takiben 7 gün içinde için de yapacakları toplantıda içlerinden birini Yönetim Kurulu Başkanı, Birini Sayman olarak seçer.

Metrokent AVM Yönetin Kurulu Başkan, sayman ve üyesinin ad, soyadları ile iş ve ev adresleri ile telefon numaraları Metrokent AVM Yönetim bürosu kapısı yanına veya AVM içinde kolayca görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununu ilgili maddesine göre işlem yapılır. Bildirilen bilgilerde değişiklik olması halinde en geç 7 gün içinde bilgiler tazelenir.

PROFESYONEL BİR YÖNETİCİNİN TAYİNİ

Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulunda karar alınması durumunda Metrokent AVM Yönetim Kurulu düzenleyici bir sözleşme imzalayarak Metrokent AVM’nin yönetim işlerinin yürütülmesini profesyonel yöneticiye veya bir yönetim şirketine bırakabilir. Böyle bir karar alınmış ise ve uygulanacaksa yapılacak sözleşmenin süresi en çok 1 takvim yılı olur. Gerekli görürse Yönetim Kurulu bu süreyi en fazla bir yıl uzatılabilir.

Bu şekilde belirlenmiş profesyonel yönetici veya yönetim şirketi Metrokent AVM Yönetim Kurulunun alacağı kararlar çerçevesinde,  gözetimi ve denetiminde iş görür. Bu yola gidilmesi kararların Metrokent AVM Yönetim Kurulunun Merokent AVM Kat Malikleri Kuruluna karşı sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Sözleşmeli profesyonel yönetici veya yönetim şirketinin temsilcisi oy hakkı olmaksızın Metrokent AVM Kat Malikleri Kuruluna katılabilir, bilgi verebilir ancak oy kullanamaz.

Profesyonel Yönetici veya Yönetim şirketi kendi kararı ile Metrokent AVM’nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet alımları ile ilgili Metroket AVM Yönetim Kurulu adına sözleşme yapamaz, Metroket AVM yönetimini maddi sorumluluk altına sokamaz.

Metrokent AVM Yönetim Kurulunun Ücreti 

Metrokent AVM Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulunca belirlenir, karşılığı işletme projesine yazılır ve aylık olarak ödenir. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret kararlaştırılırken, Yönetim Kurulunun profesyonel bir yönetici veya yönetim şirketi ile sözleşme yapıp yapmayacağı dikkate alınır.

Metrokent AVM Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Metrokent AVM Yönetim Kurulu 634 sayılı Kat mülkiyeti Kanununun başta 35, 36, 37 39  maddeleri olmak üzere işbu Yönetim Planının öngördüğü görevleri yerine getirir.

Bu Yönetim Planına ekli (EK-1) 46477 ada 1 no.lu imar parseli vaziyet planında “C-Blok Ticaret” olarak gösterilen METROKENT AVM Etimesgut Tapu Müdürlüğüne 34 Dükkân ve eklentileri olarak tescil ettirilmiş bulunan bağımsız bölümler ile açık otopark, yeşil alanlar, giriş holleri, koridorlar, yürüyen merdivenler, ısı merkezi, sığınaklar vb. ortak alanların tamamında, Göksu Metrokent Sitesi Toplu Yapı Yönetimi ve  Spor Merkezi ile ilişkilerde yetkili ve sorumludur.

Metrokent AVM Yönetim Kurulu Metrokent AVM kat Maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.

Metrokent AVM Yönetim Kurulu, Metrokent AVM’nin genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve Yürüyen merdiven, asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta vb. için yapılacak masrafları öngörerek İşletme Projesini hazırlar ve Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulunun kararlaştırdığı oranlar üzerinden bağımsız bölümlere göre kat maliklerine  imza karşılığı duyurur. İşletme projesine 7 gün içinde itiraz gelmez ise işletme projesi kesinleşir. Kesinleşen işletme projeleri veya AVM Kurulu’nun işletme giderleri ile ilgili kararları İcra İflas Kanunu 68. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

Metrokent AVM Yönetim Kurulu, iki yılda bir Aralık ayında yapılacak toplantıda Topladığı avanslar ve yapılmış harcamaları takip etmek ve harcamalar hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. Metrokent AVM Yöneticisi, bu amaçla gelir/gider durumunu gösteren bir raporu, toplantı çağrısı ile birlikte kat maliklerinin bilgisine sunar.

Metrokent AVM Yöneticisi, Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulunca verilen kararları yerine getirir, çağrılara uyar.

Metroken AVM’nin ve ortak yerlerinin ve şeylerinin kullanılması, işletilmesi, bakımıve korunması,onarılması ve temizliği ve denetlenmesi ile ilgili işlemleri yapar, bu iş ve işlemlerin devamı için gerekli tedbirleri alır, uygular.

Metrokent AVM’yi ilgilendiren tebligatı kabul eder, gereğinin yapılmasını sağlar.

Metrokent AVM’yi sigorta ettirir.

Metrokent AVM’nin  yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması ve ilgili bağımsız kat maliklerinin göstereceği banka hesaplarına yatırı

Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alır.

Metrokent AVM’nin  korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirleri kat malikleri adına alır.

Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılmasını sağlar.

Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat Metrokent AVM Yönetim Kurulu sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırır ve bu hesabı yönetir. Metroket AVM ile ilgili Yönetim Kurulu adına açılmış hesaplarla ilgili yapılacak işlemlerde en az 2 Yönetim Kurulu Üyesinin imzası zorunludur.

Olağan ve olağanüstü Metrokent AVM Kat malikleri Kurulunu toplantıya çağırır ve toplantıya çağırma işleri ile ilgili iş ve işlemleri yapar.

METROKENT AVM DENETİM KURULU

Seçimi

Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulu, iki yılda bir Aralık ayının 1. ve 21. Günleri arasında yapacağı toplantıda kendi arasından veya dışarıdan 2 Asil 1 yedek olmak üzere 3 kişiyi Denetim Kuruluna seçer.

Metrokent AVM Denetim Kurulunun görevi yenisi seçilinceye kadar devam eder.  Eski üyeler tekrar seçilebilir.

Metrokent AVM Denetim Kurulu Üyelerinin seçiminde birinci ve ikinci tur oylamalarda herhangi biri çoğunlukla seçilemez ise, üçüncü tur oylamada en çok oy alan aday/adaylar seçilmiş olur.

Seçim sonuçları, seçime katılanların tamamı tarafından imzalanacak iki nüsha tutanakla belgelenir. Bir nüshası Yönetim Kurulunda dosyasında saklanır. İkinci nüsha, Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulu Karar Defterine yapıştırılır.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Metrokent AVM Denetim Kurulu, Metrokent AVM Yönetim Kurulunun harcamaları,  hesap ve işlemlerini en az üç ayda bir denetler, yaptığı denetim sonunda hazırlayacağı raporların Metrokent AVM kat maliklerine duyurulmasını sağlar. Dönem sonunda, Metrokent AVM Kat Malikleri Kuruluna vereceği raporda, denetim sonuçlarını ve Metrokent AVM’nin yönetiminde aksayan hususlar ile bunların düzeltilmesi hususundaki görüşlerini bildirir. Metrokent AVM Kat Malikleri Kuruluna Yönetim Kurulunu aklanması veya sorumlu tutulması konusundaki görüşünü kesinlikle belirtir.

Metrokent AVM Denetim Kurulu hazırladığı denetim raporlarını ve vereceği kararları noter onaylı “Metrokent AVM Denetim Defteri”’ne yazarak imzalar. 

Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulu gerek görürse Yönetim Kurulunun faaliyetleri ile ilgili işlemlerini dışarıdan bir uzmana inceletebilir.

Metrokent AVM Denetim Kurulunun Ücreti 

Metrokent AVM Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve ödeme zamanları Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulunca belirlenir, karşılığı işletme projesine yazılır ve ödenir.

METROKENT AVM KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

METROKENT AVM MALİKLERİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE İLİŞKİN HAK VE

YÜKÜMLÜLÜKLERİ

METROKENT AVM Kat malikleri, mülkiyetlerinde bulunan ticari bağımsız bölümler üzerinde (Kat

Mülkiyeti Kanunu'nun ve bu Yönetim Planı’nın hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Medeni Kanun'un maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

METROKENT AVM Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin içinde, ana yapıya zarar verecek nitelikte olmamak koşuluyla, istedikleri bakim/onarım, tesis ve değişiklikleri Yönetim Kuruluna en az 30 gün önce bildirmek ve Yönetim Kurulundan ana yapıya zarar vermediği ve Yönetim Planına uygun olduğu onayını almak şartı ile yapabilirler.

METROKENT AVM Kat malikleri, bağımsız bölümleri ve ortak yerleri kullanırken, iyi niyet kurallarına uymak; yasaya ve yönetim Planı’na aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

METROKENT AVM Kat malikleri; Bağımsız bölümlerini, diğer kat maliklerini rahatsız edecek

şekilde kullanamazlar.

Bağımsız bölümleri, kumarhane, randevuevi gibi ahlak ve adaba aykırı sayılacak şekilde

Kullanamazlar kullanılmak üzere kiralayamazlar.

Ana gayrimenkul kütüğünde dükkan, olarak gösterilen bağımsız bölümlerini kullanırken, öteki kat maliklerini rahatsız edecek uygulamalarda bulunamazlar, gürültü, sarsıntı vb. rahatsız edici davranışlarda bulunamazlar.

Kat malikleri veya herhangi bir sebeple kullanıcıları, Metrokent AVM Yönetim Kurulu’nun belirlemiş olduğu veya belirleyeceği iş yeri açılış ve kapanış saatlerine kesinlikle uymak zorundadır. İşyerleri belirlenen saatte mutlaka açılacak ve belirlenen saatten öncede kapatılmayacaktır.

Bağımsız bölümü kullanmaya başlayan kat maliki, kiracı veya her ne sebeple olursa olsun kullanan özel yada tüzel kişi en geç 7 (yedi) gün içinde işletmenin vergi levhası ile temsile yetkili kişilerin imza sirkülerinin bir örneğini Metrokent AVM Yönetimine vermekle yükümlüdür. Bu husus belirlenen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde eksikliğin tamamlanmasına kadar iş yerinin faaliyet göstermesi Metrokent AVM Yönetimi veya güvenlik birimlerince engellenir.

Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulu oy çokluğuyla müsaade etmedikçe, AVM’nin ön, arka veya yan cephelerinde bağımsız bölümlerinin pencere, balkon veya teraslarına dışarıdan görünen veya dışarıya sarkan levha ve tabela asamazlar; balkon veya teraslara, binanın genel görüntü ve güzelliğini bozacak şekil veya renkte güneşlik koyamazlar. Bağımsız bölümün cam önü, vitrin önü ve giriş gibi yerlere, ortak alan olan koridorlara teşhir veya reklam amaçlı olarak mal veya malzeme koyamazlar.

Başka bir bağımsız ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için bağımsız bölümlerine girme zorunluluğunun bulunduğu hallerde gerekli izni vermekten kaçınamazlar.

Kat malikleri, bağımsız bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa, tebligat adreslerini, bu adresteki değişiklikleri ve bağımsız bölümlerinde kiracı olarak veya başka bir sıfatla oturanların ad, soyad ve iş adreslerini derhal (en geç 15 gün içinde) kanuni tebligat adreslerini METROKENT AVM Yönetimi’ne bildirirler. Tebligat adresini ve bundaki değişikliği bildirmeyen kat malikinin yönetimde mevcut son adresine veya tapu kayıtlarında ki adreslerine yapılan tebligat geçerli sayılır.

ORTAK YERLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin bulunduğu METROKENT AVM ortak yerlerden ve tesislerden (bodrum, sığınak, kazan dairesi, merdiven, asansör, radyo ve televizyon antenleri vb.den) yararlanmak hakkına sahiptirler.

Kat maliklerinin yukarıda belirtilen ortak yer ve tesislerden nasıl ve ne ölçüde yararlanacakların Metrokent AVM Yönetim Kurulu'nca hakkaniyet kuralları da dikkate alınarak belirlenir ve gerektiğinde düzenlenir.

Kat malikleri, Metrokent AVM alanlarındaki ortak yer ve tesislerinden (otoparklardan, spor ve oyun alanlarından, çocuk bahçelerinden) Metrokent AVM Yönetim Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde yararlanırlar.

Kat Malikleri;

Bulundukları METROKENT AVM’nin mimari durum ve güzelliğini korumak zorundadır.

Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulu'nun onayını almadıkça, bulundukları yapının ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, dış cephe badana veya boya yapamazlar balkonların veya parmaklıklarının rengini değiştiremezler.

METROKENT AVM kapsamındaki ortak yer ve tesislerden yararlanırken, tesislere zarar verecek veya diğer kat maliklerini rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar; bunlardan yararlanmaya yönelik olarak Metrokent AVM Yönetim Kurulunca belirlenecek kural ve düzene aykırı davranamazlar.

Bu yönetim planında ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda kat maliklerinin yükümlülüklerine ilişkin olarak yer alan bütün hükümler, bağımsız bolümden kiracı olarak veya alt kiracı olarak veya herhangi başka bir sebeple devamlı bir şekilde yararlananlara da aynen uygulanır. Bu yükümlülüklere aykırı davrananlar kat malikleri ile birlikte muteselsilen sorumludurlar.

METROKENT AVM’NİN ORTAK GİDERLERİNE KATILMA

GENEL OLARAK ORTAK GİDER

46477 Ada 1 Parselde yer alan METROKENT AVM’nin ekli vaziyet planında sınırları belirli olan alan içerisinde kalan ticari bağımsız bölüm sahipleri (kat malikleri) için ortak giderlere katılmak zorunluluktur.

METROKENT AVM ORTAK GİDERLERİNE KATILMA

Yönetim Planına ve Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulu kararına göre belirlenmiş (ticari işyerlerinde oluşan) METROKENT AVM ortak tesis ve yerlerine ilişkin ortak giderler (Güvenlik, Sulama, Temizlik, Çatı Onarımı, her türlü onarım, koruma ve sigorta, tüm işletme giderleri vb.) METROKENT AVM’nin bütün kat malikleri tarafından karşılanır.

METROKENT AVM Kat Malikleri bulundukları yapıya ilişkin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyacı olmadığını, kiraya vermediğini – veremediğini veya herhangi bir sebep ileri sürmek suretiyle "ortak gideri" ve "avans payını" ödemekten kaçınamazlar.

Ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen METROKENT AVM kat maliki,

ödemede geciktiği günler için aylık %5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorundadır.

Metroken AVM Yönetim Kurulu, ortak gider ve avans payını ödemede bir aydan fazla geciken METROKENT AVM kat maliki hakkında, bu Yönetim Planına, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na ve genel hükümlere göre dava açmak ve icra takibi yaptırmakla yükümlüdür.

Ortak giderlerden bir gidere, METROKENT AVM kat maliklerinden veya ailesinden biri veya onun bağımsız bölümünden yararlanmakta olan kişi (kiracı, kullanıcı, çalışanı... vs.) kusurlu hareketi ile sebep olmuşsa yapılan ödeme zarara sebep olandan ve kat malikinden alınır.

METROKENT AVM ortak giderlerinin bağımsız Ticari bölümlere bölüştürülmesinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20. Maddesi hükümleri esas alınır.

HAKİMİN MÜDAHALESİNİN İSTENMESİ

Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulu veya Metrokent AVM Yönetim Kurulu tarafından verilen kararı yasalara veya yönetim planı hükümlerine aykırı bulan METROKENT AVM kat maliki, usul ve yasa hükümlerine göre Sulh Mahkemesine başvurarak kararın tamamen veya kısmen iptalini isteyebilir. Kat Malikinin mahkemeye başvurmuş olması alınan kararla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemez.

METROKENT AVM Kat Maliklerinden birinin (veya onun katından kira sözleşmesine veya diğer bir sebebe dayanarak yararlanan kimsenin) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda veya bu Yönetim Planı'nda öngörülen borç ve yükümlüklerine uygun hareket etmemesinden zarar gören, rahatsız olan bir başka kat maliki, sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini, rahatsız edici duruma son verilmesini isteyebilir. Kat maliki, AVM Yönetim Kuruluna başvurarak, davanın AVM Yönetim Kurulu tarafından açılmasını da isteyebilir.

METROKENT AVM Kat maliklerinden biri, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarına, onlar için "çekilmez hale gelecek" derecede aykırı davranırsa, kat malikleri, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 25. Maddesi hükümleri çerçevesinde, o kat malikinin bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkinin kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilir.

METROKENT AVM Kat Malikleri -"ortak gider avans payını” zamanında ödemediği için iki takvim yılı içinde her yıl üç (3) defa icra veya dava takibine sebep olmuşsa veya mahkemenin emrine rağmen, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemekte bir yıl ısrar etmişse " veya " bağımsız bölümünü randevuevi veya kumarhane olarak kullanmış veya kullandırmışsa", yukarıda değinilen "çekilmezlik" hali meydana gelmiş sayılır.

ÖNCELIKLE SATIN ALMA HAKKININ MEVCUT OLMAYIŞI

METROKENT AVM kapsamındaki bir bağımsız bölümünün, bir arsa payının satılması 'halinde, öteki kat malikleri öncelikle satın alma (kanuni şufa) hakkına sahip değildir.

YENİLİK VE İLAVELERİN GİDERLERİNE KATILMA

METROKENT AVM yapılarının ortak yer ve tesislerinin daha rahat kullanılır hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına (örneğin, ortak anten veya hidrofor yapılmasına vb.) ilişkin yenilik ve ilaveler, METROKENT AVM kat maliklerinin sayısı ve arsa payı çoğunluğuyla verecekleri karar üzerine yapılır. Bu yenilik ve ilavelerin giderleri, faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir.

METROKENT AVM ortak yer ve tesislerinde yapılması kararlaştırılan yenilik ve ilaveler çok masraflıysa veya yapının bütün kat malikleri tarafından kullanılması gereken yerlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen METROKENT AVM kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilavelerin giderleri, onların yapılmasına karar vermiş olan kat maliklerince ödenir.

TEMLİKİ TASARRUF VE ÖNEMLİ YÖNETİM İŞLERİ

METROKENT AVM’ne tahsis edilmiş ortak yerlerin bir ayni hakla kayıtlanması veya METROKENT AVM’nin tamamen veya kısmen yıkılarak yeniden yapılması ile ilgili işler 46477 Ada 1 Parseldeki kat maliklerinin tamamının oybirliği ile vereceği kararla yapılır.

Ortak yer ve tesislerin, bir ayni hakla kayıtlanması, ortak yapı ve tesislerin arsasının mülkiyetinin başkasına devredilmesi gibi tasarrufu işlemlerin yapılması 46477 Ada 1 Parseldeki kat maliklerinin tamamının oybirliği ile verilmiş kararlarına bağlıdır.

YÖNETIM ŞEMASI

METROKENT AVM kat malikleri kurulu                  34 bağımsız bölüm maliki

Metrokent AVM Yönetim Kurulu                              3 Kişi Asil 1 Kişi Yedek

AVM Denetim Kurulu                                                           2 Kişi Asil 1 Kişi Yedek

DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Yönetim Planında yer alan herhangi bir hükmün herhangi bir sebepten ötürü hükümsüz

kalması, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda veya işbu yönetim planında farklı bir hüküm bulunmadıkça,

yönetim kurulunca bağımsız bölüm maliklerine yapılacak tebligatta 7201 sayılı tebligat kanununun 3220 sayılı kanunla eklenmiş ‘ek madde’ hükmüne göre hareket edilir.

Ortak taşınmazda her bağımsız bölüm sahibi, blok yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye’de bir adresini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Blok yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır.

Bağımsız bölüm sahibinin adres bildirmemesi veya yazılı olarak bildirdiği adrese tebligat

yapılamaması halinde bundan sonraki tüm tebligatlar o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır.

Tebligatın bir örneği Metrokent AVM girişinde kolayca görülecek biçimde konumlandırılmış ilan tahtasına asılır. Bağımsız bölümde fiilen oturana bu şekilde yapılacak tebligat, bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. Bağımsız bölümde fiilen oturan yoksa ilan tahtasına asılan tebligat örneği bağımsız bölüm sahibine yapılmış sayılır. Ayrıca bağımsız bölümde oturanlar 1774 sayılı kimlik bildirimi kanuna göre konuta taşındıktan en geç 15 gün içerisinde ilgili muhtarlıktan alınan aile bildirim beyan fişini bağlı oldukları Yönetim Kurulu’na vermek zorundadırlar. Aksi halde ilgililer sorumlu olacaklardır.

Yönetim Kurullarının hizmetleri için ayrı ayrı birer büro oluşturulur. Büroda çalışacak personel niteliği ve sayısı Metrokent AVM Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Metrokent AVM Kat Malikleri Kurulunca belirlenir.

V    SPOR MERKEZİ İLE İLGİLİ ÖZEL KURALLAR

Tapuya 46477 ada 1 Parselde “Sosyal Tesis” olarak tescil ettirilmiş ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre blok niteliğinde olmayan yapı statüsünde olan SPOR MERKEZİ bağımsız bölüm kat maliki tarafından yönetilir.

Spor Merkezi kat maliki ve/veya kiracısı 4677 Ada 1 Parselde bulunduğu konum itibariyle Göksu Metrokent Sitesi ve Metrokent AVM Yönetimleri tarafından alınacak kararlara uymak zorundadır.

Spor Merkezi kat maliki ve/veya kiracısı kendi müşterilerinin Göksu Metrokent Sitesi ve Metrokent AVM kat maliklerine karşı hareketlerinden sorumludur.

Spor Merkezi müşterileri, Metrokent AVM Açık otoparkından Metrokent AVM yönetimi tarafından belirlenecek miktar ve kurallar çecevesinde yararlanabilir.

GEÇİCİ MADDELER

Yönetim Planını olgunlaştırılması ve kabul edileceği Genel Kurul tarihlerinin belirlenmesinden sonra yürürlük maddesine son şekli verilecektir.

Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi Göksu Metrokent Sitesi

Duyurular

ŞUBAT 2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

04 ŞUBAT 2015 SAYIN GÖKSU METROKENT SİTESİ SAKİNLERİ 01 – 28 Şubat 2015 tarihleri arasını kapsayan mali ve idari faaliyetlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.…Tamamı

OCAK 2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

05 ŞUBAT 2015 SAYIN GÖKSU METROKENT SİTESİ SAKİNLERİ 01 – 31 Ocak 2015 tarihleri arasını kapsayan mali ve idari faaliyetlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.…Tamamı

ANKARA – ERYAMAN 10. ETAP 46477 ADA 1 PARSEL TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI TASLAĞI

NOT : YÖNETİM PLANI TASLAĞI 2014 YILINDA KAT MALİKLERİ GENEL KURULU TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN KOMİSYON TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. TASLAKLA İLGİLİ ÖNERİLER ; SİTE…Tamamı

Aidatlar

1,4,5,8 NO''LU DAİRELER 145 TL
2,3,6,7 NO''LU DAİRELER 135 TL
9 (Dahil) ile 28 (Dahil) DAİRELER 150 TL
29 (Dahil) ile 72 (Dahil) DAİRELER 140 TL

Aidatların Ödeneceği Banka Hesap No :
Denizbank Göksu AVM Şubesi : IBAN : TR97 0013 4000 0053 3344 5000 01

Aylık Ortak Tüketim Bedeli

1,4,5,8 NO''LU DAİRELER 48 TL
2,3,6,7 NO''LU DA�RELER 40 TL
9 (Dahil) ile 24 (Dahil) DAİRELER 50 TL
25 (Dahil) ile 72 (Dahil) DAİRELER 45 TL

Aylık Ortak Tüketim ve Kontör Ödemeleri İçin Kullanılacak Hesap No:
Denizbank Göksu AVM Şubesi : IBAN: TR16 0013 4000 0053 3344 5000 04

Tüm hakları saklıdır © 2012 Göksu Metrokent Sitesi