Sık sorulanlar

ÖDENMEYEN AİDATLAR İÇİN NEDEN AYLIK %5 GECİKME TAZMİNATI UYGULANIYOR ?
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 20. maddesine göre; gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat malikinin ödemede geciktiği günler için aylık %10 hesabıyla gecikme tazminatı ödeyeceği hüküm altına alınmıştır. Yine 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 28. maddesine göre hazırlanan ve bütün kat malikleri arasında bir sözleşme niteliğinde olan Yönetim Planı uyarınca yine aynı oranda gecikme tazminatı tahakkuk ettirilmekteydi. Ancak yeni Çıkan Kat Mülkiyeti Kanunun da bu oran %5 olarak düzenlenmiştir.
KONUTUMUZ, İŞYERİ OLARAK KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ ?
Konutların işyeri olarak kiraya verilip verilemeyeceği 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 24. maddesi ile Göksu Metrokent Yönetim Planınına göre düzenlenmiştir. Yönetim Planı hükmüne göre, konutunuz emlak bürosu dahil olmak üzere İŞYERİNE kiraya verilemeyeceği gibi İŞYERİ olarak da kullanılamaz.
EVİNİZİN KİRAYA VERİLMESİ, EV SAHİBİNİ AİDAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KURTARIR MI?
Hayır, Yönetim Planının da açıkça ifade edildiği gibi, aidat ödeme yükümlüsü bağımsız bölüm sahibidir. Bu nedenle evinizi kiraya da verseniz aidat ödeme yükümlülüğü ev sahibine aittir. Kiracı ile ev sahibi arasında yapılan kira sözleşmesi, iki tarafı bağlayan bir sözleşmedir. Kiracının, kira sözleşmesi ile aidatları ödeyeceğini kabul etmesi ve daha sonra bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi, kira sözleşmesine bir aykırılık teşkil eder. Ev sahibine, kiracıyı tahliye etme imkanı doğurur.
AYLIK AİDAT ÖDEMELERİMİN BANA BİLDİRİLMESİ ZORUNLU MUDUR ?
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 37. maddesinde işletme projesinin nasıl kesinleştirileceği açıklanmıştır. İşletme projesinin Yönetici tarafından yapılması halinde, her kat malikinin ödeyeceği aidat tutarları taahhütlü mektupla kat malikine bildirilir. Kat malikinin 7 günlük itiraz hakkı bulunmaktadır. 7 gün içinde işletme projesine itiraz edilmemesi halinde proje kesinleşir ve her kat maliki payına düşen aidatı ödemekle yükümlü hale gelir. Kat malikinin işletme projesine itiraz etmesi halinde yönetici, genel kurulu toplayarak işletme projesini genel kurulda kesinleştirir. İşletme projesinin genel kurulda kesinleştirilmesi veya işletme projesinin doğrudan genel kurul tarafından yapılması halinde, kat malikinin itirazı söz konusu olmamakta; ancak işletme projesinin iptali için dava açma hakkı bulunmaktadır.
HAKKIMDA İCRAİ İŞLEM YAPILMADAN ÖNCE BORCUMUN OLDUĞUNUN TARAFIMA BİLDİRİLMESİ ZORUNLU DEĞİL MİDİR ?
Gerek kat mülkiyeti kanununda gerek yönetim planında, bakiye borcunuzun bulunduğu, bu nedenle bu borcun ödenmesi gerektiğinin önceden tarafınıza bildirilmesinde hukuki bir zorunluluk bulunmamaktadır. Her bütçe dönemi başında olmak üzere; aylık ödemeniz gereken aidat tutarları hem duyuru panolarına asılarak duyurulmakta; hem de zorunlu olmamakla birlikte kat maliklerine taahhütlü mektupla bildirilmektedir. Kat maliki, aylık ödemelerini takip etmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu, Yönetim Planının ilgili maddelerinin verdiği yükümlülük gereği; aidat ödemesini iki aydan fazla geciktiren kat maliki hakkında icrai takip yapmakla yükümlü olduğundan, tarafınıza her hangi bir bilgi verilmesine gerek kalmadan aleyhinize icrai işlemlere başlamak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle aidat ödemelerinizin aksayıp aksamadığını mutlaka takip etmelisiniz. Bir aksaklığın bulunması durumunda Yönetim servisimiz (2803300) ile bağlantı kurmanız gerekmektedir.
EVİMDE KEDİ-KÖPEK BESLEYEBİLİR MİYİM?
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda bağımsız bölümde hayvan beslenmesini yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak Kanunun 18. maddesine göre, kat malikleri bağımsız bölümlerini kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, birbirlerinin haklarını çiğnememekle yükümlüdürler. Yargıtay’ da bu hükümden yola çıkarak, hayvanların çıkarmış oldukları gürültülerin insanları rahatsız ettikleri, ortak alanlarda dolaşmaları nedeniyle diğer kat maliklerini korkuttukları ve dışkılarıyla çevreyi kirlettikleri (v.s.) gerekçeleriyle bağımsız bölümlerde kedi ve köpek gibi evcil hayvanların beslenemeyeceğine karar verebilmektedir.
BALKONUMU KAPATABİLİR MİYİM?
Projesinde nasıl olacağı belirlenmiş balkonun SABİT TESİS niteliğinde olacak bir malzeme ile kapatılması mümkün değildir. Kullanılan malzemenin niteliği önemli olmadığı gibi balkon kapatmanın gerekçesi de önemli değildir. Ancak genel görüntüyü bozmaması nedeniyle bir kısım renkleri ve şekilleri önceden tek tip olarak belirlenmek kaydıyla kat maliklerinin balkonlarını cam balkon ile kapatmalarına müsaade edilmektedir.Sitede renksiz cama müsaade edilmiştir
GİRİŞ KATINDA OTURMAKTAYIM GÜVENLİK AMACIYLA BALKONUMU DEMİR PARMAKLIK İLE KAPATABİLİR MİYİM?
Giriş katta oturanlar, güvenlik gerekçesiyle ve yine bina genel görüntüsünü ve güzelliğini bozmamak kaydıyla, balkonlarını demir parmaklık ile kapatmaları mümkündür. Öncelikle yapılacak demir parmaklık, başka bir bağımsız bölümün güvenliğini tehlikeye düşürmemelidir. Ancak güvenlikli olan sitemizde böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyulmamakta ve müsaade edilmemektedir.
BALKONUMA VEYA ÇATIYA ÇANAK ANTEN KOYABİLİR MİYİM?
En sık karşılaşılan sorunlardan bir tanesidir. Kural olarak her hak maliki ortak alanlardan yararlanma hakkına sahiptir; ancak bunun bazı şartlarda sınırlandırılması mümkündür. Yönetim planında bir yasaklama bulunması veya kat malikleri kurulunun bir yasaklama kararı alması halinde; çatıya anten konulması yasaklanabilir. Bunların dışında bütün binada geçerli bir uydu anten sisteminin mevcut olması veya bütün kat maliklerinin anten koyacak kadar çatıda yer bulunmaması halinde, kat malikinin çatıya anten konması yasaklanabilmektedir.